in­box

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Scrie-ne pă­re­rea ta des­pre ar­ti­co­le­le pe ca­re le-ai ci­tit în acest nu­măr. Vrem să știm ca­re ţi-a plă­cut cel mai mult. Și, mai ales, vrem să au­zim po­vești in­te­re­san­te ca­re să de­vi­nă, la rândul lor, ar­ti­co­le în re­vis­ta noas­tră. Scrie-ne pe adre­sa de e-mail ma­ri­e­clai­re@bur­da.ro până pe 16 au­gust 2018

Scri­soa­rea lu­nii Ana Ula­ru es­te ra­dian­tă pe co­per­ta de iu­nie a re­vis­tei. Ema­nă un aer plin de na­tu­ra­lețe și non­con­for­mism, ca­re par­că te hip­no­ti­ze­a­ză. Am ci­tit pe ne­ră­su­fla­te ar­ti­co­lul cu ea și am des­co­pe­rit o per­soa­nă ca­re nu se as­cun­de în spa­te­le cu­vin­te­lor somp­tu­oa­se, din con­tra, e le­je­ră și se la­să des­co­pe­ri­tă întoc­mai așa cum es­te – au­ten­ti­că. Bian­ca M.

Frumusețe fă­ră vârstă. M-am si­mțit ono­ra­tă să des­co­păr fru­mu­sețea Ro­di­căi Pa­léo­lo­gue. O fe­meie su­per­bă, tre­cu­tă de 60 de ani, dar ca­re reușește să im­pre­si­o­ne­ze, prin frumusețe și grație, ce­le mai mari ca­se de modă din lu­me. Fru­mu­sețea Ro­di­căi iz­vo­răște de din­co­lo de ca­li­tăți­le sa­le fi­zi­ce de ne­con­tes­tat, iar lu­crul aces­ta se sim­te din fe­lul în ca­re vor­bește și se com­por­tă – te co­pleșește cu ele­ga­nță de ca­re dă do­va­dă. Co­druța C.

Am mâncat. O fi pă­cat? Mi-am co­man­dat de­ja car­tea Mi­ha­e­lei Bi­lic, așa că m-am bu­cu­rat ta­re mult de ar­ti­co­lul din Ma­rie Clai­re cu ace­lași nu­me, ca­re a fost pre­cum o in­tro­du­ce­re în lu­mea mânca­tu­lui să­nă­tos și echi­li­brat. Sunt o gur­man­dă înnăs­cu­tă și mi-e foar­te greu să mă abțin de la mânca­re, iar acest ar­ti­col m-a fă­cut să înțe­leg că nu asta e so­luția, ci schim­ba­rea sti­lu­lui de viață. Iu­lia D.

Eu, ima­gi­nea mea și pre­si­u­nea so­cia­lă. De mul­te ori, aici se pro­mo­ve­a­ză stan­dar­de de frumusețe im­po­si­bil de atins. Am aflat cum să țin în frâu re­per­cu­si­u­ni­le teh­no­lo­gi­ei mo­der­ne asu­pra pro­pri­ei ima­gini, cum să-mi con­stru­i­esc încre­de­rea în mi­ne, să învăț să mă plac și să mă accept așa cum sunt. Car­men C.

Viața cu su­pra­pon­de­ra­li­ta­te. Pro­ta­go­nis­ta ar­ti­co­lu­lui Am fost atât de gra­să încât nu mă mai pu­te­am de­pla­sa es­te o ade­vă­ra­tă lup­tă­toa­re. Și eu mă lupt de o viață cu ki­lo­gra­me­le în plus și mam lo­vit de rău­tă­ţi­le oa­me­ni­lor. Ci­tind ace­as­tă po­ves­te, am ajuns la con­clu­zia că tot ce îţi tre­bu­ie es­te un dram de voin­ţă și mul­tă mun­că, însă ni­mic nu es­te im­po­si­bil. Ori­cât de di­fi­cil va fi dru­mul, la fi­nal, sa­tis­fac­ţia ce te va învă­lui când te vei pri­vi în oglin­dă es­te de ne­des­cris! Mi­ru­na M.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.