Tren­dul sport e iar la modă

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Nu nu­mai că spor­tul în si­ne es­te o modă ase­me­nea di­e­tei echi­li­bra­te, ci între­gul echi­pa­ment de sa­lă a de­venit mus­tha­ve în com­bi­nație cu pi­e­se­le ca­sual sau chiar de se­a­ră. Ne amin­tim de ce­le­bre­le ca­se­te cu exer­ciții de ae­ro­bic lan­sa­te în anii ’80 de Ja­ne Fon­da și, în pa­ra­lel, de mo­da scli­pi­toa­re, flam­boaian­tă a stră­zii, de ume­rii vo­lu­mi­noși, de fus­te­le mini sau de sa­co­u­ri­le du­blu bu­to­na­te. Cum să nu le ames­teci ca într-o de­li­ci­oa­să sa­la­tă gua­ca­mo­le da­că tot ai po­si­bi­li­ta­tea în acest se­zon? Marc Ja­cobs, Ales­san­dro Mi­che­le (Gucci) sau de­sig­ne­rii de la Pe­ter Pi­lot­to s-au ju­cat cu re­gis­trul sport în fel și chip, până când au ajuns la câte­va com­bi­nații ire­zis­ti­bi­le pen­tru sti­liști, și nu nu­mai. Pan­ta­lo­nii de tre­ning și pan­to­fii cu toc al­că­tu­i­esc acum an­sam­blul ide­al, de­par­te de ori­ce ur­mă de iro­nie. Da­că inițial nu ai fost prea încânta­tă de ți­nu­te­le Ma­don­nei din cli­pul Hung up, es­te mo­men­tul să mai arunci un ochi zi­le­le astea pen­tru in­spi­rație.

Top Trend

Du­pă ze­ce ani de la pri­ma vi­zi­tă, tru­pa Massive Attack se întoar­ce în Ro­mânia. Con­cer­tul va avea loc la Are­ne­le Ro­ma­ne din Bu­cu­rești, pe 24 iu­lie. În des­chi­de­rea eveni­men­tu­lui va cânta gru­pul Yo­ung Fat­hers. Massive Attack și-a înce­put po­ves­tea la Bris­tol, în ur­mă cu 30 de ani. Ei au la ac­tiv pre­mii mu­zi­ca­le pre­cum Best Bri­tish Dan­ce Act la Bri­ta­war­ds, do­uă MTV Mu­sic Awar­ds și do­uă Q Awar­ds, și co­la­bo­rări cu ar­tiști din toa­tă lu­mea, pre­cum Ma­don­na și Si­néad O’con­nor.

MASSIVE ATTACK

PREFERINȚE Ri­han­na es­te una din­tre ce­le­bri­tăți­le ca­re ar com­bi­na pi­e­se sport cu ori­ce, ori­un­de, de la out­fi­turi ca­sual, la red car­pet. Ja­che­tă Mara Mac, farfetch.com, 2 964 lei MIȘCA­RE Hay­ley Kiyo­ko pre­fe­ră cos­tu­me­le sport pe sce­nă pen­tru a se mișca în voie. Șap­că Off-whi­te, mytheresa. com, 839 lei; bus­ti­e­ră Li­ve the Pro­cess, mytheresa.com, 443 lei; san­da­le Rick Owens, farfetch.com, 3 798 lei

CA LA SA­LĂ Nici apa­ra­te­le nu mai sunt ce au fost, așa cum echi­pa­men­tul de sa­lă a de­venit must-ha­ve și pe stra­dă. Pan­ta­loni Isabel Marant, mytheresa.com, 1 026 lei; ha­no­rac Off-whi­te, matchesfashion.com, 2 774 lei; bor­se­tă Marc Ja­cobs, mytheresa.com, 1 142 lei AE­RO­BIC Din anii ’30 și până în anii ’80 au exis­tat nu­me­roa­se îmbu­nă­tățiri teh­ni­ce, dar din fi­e­ca­re pe­ri­oa­dă a fost păs­trat câte un ele­ment pe ca­re de­sig­ne­rii îl mai in­se­re­a­ză și astă­zi în co­le­cți­i­le lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.