INOVAȚIE, DE­SIGN ȘI IN­SPI­RAȚIE

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Por­ce­la­no­sa a des­chis cel mai ma­re show­room de de­sign din Eu­ro­pa, în co­la­bo­ra­re cu bran­dul lo­cal Di­seño. Spați­ul din Ca­lea Do­ro­ba­nți­lor 135-145 de­vi­ne, ast­fel, o sur­să im­por­tan­tă de in­spi­rație în ma­te­rie de de­sign de in­te­ri­or, în ca­re ma­te­ria­le­le se îmbi­nă într-un mod ele­gant. Spați­ul de 1 200 mp a fost ame­na­jat, în doar trei luni, de Că­tă­li­na Ma­zer­schi, cea ca­re, în 2008, a pus ba­ze­le Di­seño, și de Ra­lu­ca Do­fin de la DOF Inte­ri­ors. Por­ce­la­no­sa Gu­po are pes­te 970 de ma­ga­zi­ne în toa­tă lu­mea și es­te fur­ni­zor ofi­cial al ca­sei Re­ga­le Bri­ta­ni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.