O no­uă fi­lo­so­fie a fru­mu­seții

Pro­mo­vat ge­ne­rați­i­le de ti­ne­re, PREOCUPATE de ti­po­lo­gia in­gre­di­en­te­lor pro­du­se­le exis­ten­te în de FRU­MU­SEȚE, tren­dul Cle­an Beauty DE­PĂȘEȘTE ba­ri­e­re, din ce în ce MAI MUL­TE de­venind un fe­no­men mon­dial

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Îmi amin­tesc per­fect când am ci­tit pri­ma oa­ră des­pre un alt fe­no­men, Gre­en Beauty. Se întâmpla acum câți­va ani, într-o pe­ri­oa­dă în ca­re fru­mu­sețea res­pon­sa­bi­lă, lip­si­tă de sub­sta­nțe am­bi­gue, înce­pea să prin­dă con­tu­ruri cla­re. Bran­duri or­ga­ni­ce, ba­za­te pe abor­dări eti­ce și ho­lis­ti­ce, exis­tau și atunci (și au exis­tat din­tot­de­au­na), însă pi­er­de­au te­ren în fața mar­ke­ti­ză­rii ex­ce­si­ve a im­pe­ri­i­lor cos­me­ti­ce. Pen­tru că nu se prac­ti­ca o su­sți­ne­re cla­ră la ni­vel in­ter­nați­o­nal, re­gle­men­tă­ri­le din punct de ve­de­re cos­me­tic fi­ind des­tul de in­cer­te. Ace­la a fost mo­men­tul în ca­re am înce­put să-mi pun sem­ne de între­ba­re, să ci­tesc din scoa­rță-n scoa­rță lis­te­le de in­gre­di­en­te de pe pro­du­se, să in­ves­ti­ghez le­gis­lația UE în vi­goa­re și ul­ti­me­le cer­ce­tări din do­me­niu, dar și să re­nu­nț la o gră­ma­dă din­tre pof­te­le me­le de beauty. Din fe­ri­ci­re, din ce în ce mai mul­te mărci și tot mai mul­te fe­mei au co­nști­en­ti­zat că aspec­tul pi­e­lii, scal­pu­lui și pă­ru­lui de­pin­de de ce­ea ce îi oferi, or­ga­nis­mul având ne­voie de pro­du­se fa­bri­ca­te din ma­te­rii pri­me ne­mo­di­fi­ca­te ge­ne­tic, cu cer­ti­fi­ca­te pa­ten­ta­te și am­ba­la­je eco-fri­en­dly. Astă­zi vor­bim însă des­pre Cle­an Beauty, un trend de­cli­nat din ve­chi­ul Gre­en Beauty, semn că am fă­cut un pas uriaș înain­te și că fru­mu­sețea a luat o tur­nu­ră „cu­ra­tă”, fi­ind abor­da­tă mai mult din per­spec­ti­va să­nă­tății.

CUM S-A SCHIM­BAT PARADIGMA DE BEAUTY Pen­tru înce­put, o să-ți pro­pun să fa­cem un exer­cițiu de me­mo­rie. Da­că, în tre­cut, ADNul unui pro­dus de ca­li­ta­te era „scris” pe par­tea su­pe­ri­oa­ră a eti­che­tei, acum se cau­tă cea in­fe­ri­oa­ră sau ver­so­ul. In­te­re­sul pen­tru fru­mu­sețea să­nă­toa­să, cle­an, nu a apă­rut de ieri, de azi, ci oda­tă cu fo­lo­si­rea cu­vântu­lui „or­ga­nic”, ter­men de­ri­vat din in­dus­tria ali­men­ta­ră. Apoi am înce­put să ve­dem cu­vin­te pre­cum „gre­en”, „bo­ta­nic”, „eco”, „pur” sau „na­tu­ral”. De fapt, es­te vor­ba des­pre o reîntoar­ce­re la iu­bi­rea pen­tru na­tu­ră, un alt cri­te­riu de ba­ză al aces­tei ten­di­nțe fi­ind re­pre­zen­tat de lip­sa in­gre­di­en­te­lor to­xi­ce, sin­te­ti­ce și dis­cu­ta­bi­le în com­po­ziți­i­le pro­du­se­lor. Tot is­to­ric vor­bind, a con­tat foar­te mult și des­chi­de­rea unor ve­de­te ca Gwy­neth Pal­trow, cu al său si­te Goop, sau Mi­ran­da Kerr, ca­re s-a de­di­cat, din 2015, li­ni­ei sa­le Ko­ra Orga­nics – o mar­că ce ofe­ră pro­du­se for­mu­la­te cu in­gre­di­en­te or­ga­ni­ce cer­ti­fi­ca­te. Ar mai fi de me­nți­o­nat și Jes­si­ca Alba, ca­re a pus ba­ze­le Ho­nest Beauty, în 2012, brand ce ofe­ră pro­du­se eco-fri­en­dly. Pro­mo­toa­re a aces­tei fi­lo­so­fii de fru­mu­sețe es­te și ge­ne­rația mil­len­nials, ca­re ce­re pro­du­se ce își res­pec­tă pro­mi­si­u­ni­le de mar­ke­ting, dar fă­ră un adaos no­civ, ne­fi­ind dis­pu­să să își riște să­nă­ta­tea sau sta­rea de bi­ne de dra­gul fru­mu­seții. În pre­zent, fe­no­me­nul Cle­an Beauty a înce­put să-și fa­că si­mți­tă pre­ze­nța și asu­pra pi­eței cos­me­ti­ce­lor de lux și a ce­lor de larg con­sum, bran­du­ri­gi­gant, cum ar fi Chanel, Dior, Sephora sau L’oréal, mi­li­tând pen­tru „cu­rățe­nia din bor­ca­ne”. Și nu mai vi­ze­a­ză nu­mai pre­o­cu­pă­ri­le strict or­ga­ni­ce. Au apă­rut nu­me­roa­se pro­du­se ve­ga­ne (ca­re nu co­nțin ele­men­te de ori­gi­ne ani­ma­lă, ca la­no­li­nă, ce­a­ră de al­bi­ne, elas­ti­nă ani­ma­lă sau car­min, și ca­re nici nu sunt tes­ta­te pe ani­ma­le), glu­ten-free

(pen­tru per­soa­ne in­to­le­ran­te la glu­ten și sub­sta­nțe de­ri­va­te) ori raw (proas­pe­te, fa­bri­ca­te și pre­sa­te la re­ce, ast­fel încât in­gre­di­en­te­le să nu-și piar­dă pro­pri­e­tăți­le). Ca să fac o pa­ra­le­lă, aș spu­ne că în fru­mu­sețe es­te acum ca în di­e­tă, tot ce con­te­a­ză fi­ind un me­niu he­al­thy.

CÂT LA SUTĂ ES­TE, DE FAPT, CLE­AN? Pe larg, tren­dul Cle­an Beauty înglo­be­a­ză pro­du­se­le cos­me­ti­ce, de îngri­ji­re și de igi­e­nă non­to­xi­ce, fă­ră co­nți­nut de in­gre­di­en­te sin­te­ti­ce pe­ri­cu­loa­se (pen­tru că nu toa­te sunt), cruel­ty-free. Din­tre ce­le mai de­mo­ni­za­te sub­sta­nțe lis­ta­te de le­gis­tația UE în vi­goa­re amin­tesc per­tur­ba­to­rii hor­mo­na­li en­do­crini, pa­ra­be­nii, com­pușii chi­mici din une­le for­mu­le de pro­te­cție so­la­ră (ca oxi­be­no­za și avo­be­no­za), ele­men­te­le can­ce­ri­ge­ne (de exem­plu, anumiți con­ser­va­nți și com­puși ce eli­be­re­a­ză for­mal­de­hi­dă), unii sul­fați, si­li­co­nul, fta­lații, ulei­u­ri­le mi­ne­ra­le, na­no­par­ti­cu­le­le, dar și par­fu­mul, unul din­tre ce­le mai dis­cu­ta­bi­le in­gre­di­en­te – în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă exis­tă re­gle­men­tări și res­tri­cții în acest sens, dar în Sta­te­le Uni­te, opa­ci­ta­tea aces­tui ele­ment es­te per­fect le­ga­lă. Dar înain­te de a-ți schim­ba per­ce­pția des­pre in­dus­tria cos­me­ti­că, vre­au să elu­ci­dez un mis­ter: chi­mic nu înse­am­nă nea­pă­rat ce­va rău, iar na­tu­ral nu es­te me­reu si­no­nim cu be­ne­fic (de pil­dă, plum­bul sau mer­cu­rul), dis­cuția ne­ce­si­tând un alt un­ghi de abor­da­re, sin­te­tic vs. na­tu­ral. Exis­tă o mu­lți­me de com­puși cre­ați în la­bo­ra­tor ca­re sunt per­fect sa­fe. Pe­ri­co­lul vi­ne, de re­gu­lă, din gra­ma­je – pro­cen­tul poa­te in­flue­nța ni­ve­lul de to­xi­ci­ta­te. De exem­plu, al­coo­lul, ca­re tre­bu­ie in­tro­dus într-o con­cen­trație in­fi­mă pen­tru a nu fa­ce rău pi­e­lii. Po­tri­vit Inter­na­ti­o­nal Jo­ur­nal of To­xi­co­lo­gy, de­ri­va­te ca ben­zyl al­co­hol (obți­nut din fructe) și SD al­co­hol au po­te­nțial mi­nim de iri­tație atunci când sunt in­clu­se în pro­du­se sub for­mă de con­ser­va­nți, în timp ce al­coo­lul gras, ca ce­tyl al­co­hol, ce­te­a­ryl al­co­hol și ste­a­ryl al­co­hol, es­te OK de fo­lo­sit. De fapt, tre­bu­ie să te fe­rești de et­ha­nol, de­na­tu­ra­ted al­co­hol, et­hyl al­co­hol, met­ha­nol sau iso­pro­pyl, ca­re ofe­ră be­ne­fi­cii nu­mai su­per­fi­cial și pe ter­men scurt. Apoi ar mai fi de me­nți­o­nat in­cer­ti­tu­di­nea apei, fo­lo­si­tă pe post de sol­vent în pro­du­se. Da­că es­te lis­ta­tă ca in­gre­di­ent prin­ci­pal pe am­ba­laj, înse­am­nă că are o con­cen­trație ma­re în com­po­ziția pro­du­su­lui. Și, du­pă cum știm, mai mul­tă apă es­te si­no­ni­mă cu un me­diu mai larg de dez­vol­ta­re a mi­cro­bi­lor. Or, pen­tru a nu se ajun­ge aici, es­te ne­voie con­ser­va­nți, emul­si­fia­nți, adi­ti­vi și alte ele­men­te cu struc­turi chi­mi­ce ca­re să ți­nă in­te­ri­o­rul tu­bu­lui fe­rit de asal­tul bac­te­ri­i­lor. De ace­ea, mul­te stu­dii re­cen­te con­fir­mă că for­mu­le­le wa­ter­less se tra­duc prin­tr-o sta­bi­li­ta­te îmbu­nă­tăți­tă. Deci, un pro­dus nu are cum să fie 100% or­ga­nic din mo­ment ce co­nți­ne apă.

ALTER­NA­TI­VE SĂ­NĂ­TOA­SE Din fe­ri­ci­re, piața in­ves­tește enorm în cer­ce­ta­re, ast­fel încât să fie des­co­pe­riți com­puși na­tu­ra­li ca­re să-i înlo­cu­ias­că pe cei no­ci­vi. To­tul pen­tru a sa­tis­fa­ce ce­ri­nțe­le tot mai sus­te­na­bi­le ale cli­e­nți­lor, dar și pen­tru a oferi o ex­pe­ri­e­nță to­ta­lă, ce com­bi­nă sen­zo­ria­lul cu emoți­o­na­lul (pen­tru că, de mul­te ori, de­ci­zia nu es­te una prag­ma­ti­că). Mul­te for­mu­le se ba­ze­a­ză pe stu­dii cli­ni­ce, având com­po­ziții sta­bi­le și dând do­va­dă de înal­tă per­for­ma­nță. Din­co­lo de bran­du­ri­le pe ca­re le-am me­nți­o­nat an­te­ri­or, s-au înfi­i­nțat nu­me­roa­se com­pa­nii ce co­mer­cia­li­ze­a­ză nu­mai pro­du­se ca­re sa­lu­tă iniția­ti­va cle­an: The De­tox Mar­ket, Shen Beauty, Be­au­ty­co­un­ter, Fol­lain, Goop, Cre­do, CAP Beauty și Le­vert Beauty. Si­te-uri­le aces­to­ra lis­te­a­ză ex­pli­cații me­di­ca­le, ba­za­te pe cer­ce­tări înde­lun­ga­te, in­gre­di­en­te de­mo­ni­za­te și fi­lo­so­fii na­tu­ra­le, ală­turi de pro­pu­neri de beauty, de la for­mu­le pen­tru îngri­ji­rea pi­e­lii și a pă­ru­lui/scal­pu­lui, până la ma­chiaj. Apoi, pen­tru a ve­ri­fi­ca da­că un pro­dus pe ca­re îl fo­lo­sești sau pe ca­re îl vrei es­te cle­an, poți să ape­le­zi la apli­cații de smar­tpho­ne. De pil­dă, Cle­an Beauty es­te un sis­tem fon­dat de mar­ca La­bo­ra­toi­re Offi­ci­nea ca­re fa­ce lu­mi­nă în de­crip­ta­rea sub­sta­nțe­lor pre­zen­te în for­mu­le­le cos­me­ti­ce și de igi­e­nă. Sof­tul de­tec­te­a­ză în mod au­to­mat in­gre­di­en­te­le con­tro­ver­sa­te și pe ce­le sus­pec­ta­te că ar avea efec­te ne­ga­ti­ve asu­pra pi­e­lii și a sis­te­mu­lui en­do­crin, în ur­ma unei sim­ple sca­nări a eti­che­tei. De ase­me­nea, apli­cația ofe­ră in­for­mații ese­nția­le des­pre mai bi­ne de 800 de in­gre­di­en­te și cu­noaște sub­sta­nțe ca­re pot fi su­bi­ec­tul unor res­tri­cții ale le­gis­lați­ei UE. Pe ace­le­ași prin­ci­pii fun­cți­o­nea­ză și alte ast­fel de apli­cații, cum ar fi Think Dir­ty și Cos­met­hics App. Toa­te sunt dis­po­ni­bi­le gra­tu­it atât în App Sto­re, cât și în Goo­gle Play. Înce­ar­că-le și tu, căci Cle­an Beauty es­te di­re­cția spre ca­re ne îndrep­tăm!

mc

1 7 2 5 3 4

1. FLUID HIDRATANT GLOW FOR­MU­LA SKIN HYDRATOR, KIEHL’S, 160 LEI 2. ULEI DE CORP JASMINE, HERBIVORE, 206 LEI ( THEDETOXMARKET.COM) 3. FOND DE TEN AQUA LUMINOUS PERFECTING, BECCA, 183 LEI (SEPHORA) 4. MAS­CĂ TONICĂ DE NOAP­TE TOMATO SOUP SLEEPING PACK, SKINFOOD, 59 LEI (SEPHORA) 5. SE­RUM AN­TI-AGE BLUE LINE, NN COS­ME­TICS, 145 LEI ( NNCOSMETICS. RO, SENSIBLU, FARMACIA TEI, MIO BIO) 6. EMUL­SIE DE PĂR BALM D’OR HEAT STYLING SHI­ELD, ORIBE, 275 LEI (MA­DI­SON AB­SO­LU­TE BEAUTY) 7. LOȚIUNE TONICĂ COQ.10, INDIE LEE, 127,87 LEI (LEVERTBEAUTY.COM)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.