CE AȚI PU­TEA VE­DEA

National Geographic Romania - - Explorează -

Des­pre co­roa­na Soa­re­lui — at­mos­fe­ra ex­te­ri­oa­ră spec­ta­cu­loa­să, al­că­tu­i­tă din plas­mă și su­praîncăl­zi­tă până la o tem­pe­ra­tu­ră ne­cu­nos­cu­tă — se cre­de că are pes­te un mi­li­on de gra­de Cel­si­us. Es­te vi­zi­bi­lă cu ochi­ul li­ber doar în tim­pul eclip­se­lor so­la­re to­ta­le, în zo­na de um­bră.

ILUS­TRAȚIA SOA­RE­LUI NU ES­TE LA SCA­RĂ. SOA­RE­LE E DE 400 DE ORI MAI MA­RE DE­CÂT LU­NA ȘI DE 400 DE ORI MAI DE­PAR­TE DE PĂ­MÂNT DE­CÂT ÎN ILUS­TRAȚIE. PE HARTĂ APA­RE ORA LOCALĂ DE VA­RĂ.

JET DE PLAS­MĂ Ga­zul io­ni­zat cur­ge spre ex­te­ri­or de-a lungul unor li­nii de câmp mag­ne­tic, în apa­riții spec­ta­cu­loa­se ca­re își mo­di­fi­că for­ma oda­tă cu co­roa­na. BUCLĂ CORONALĂ În zo­ne­le de­o­se­bit de ac­ti­ve ale Soa­re­lui, plas­ma for­me­a­ză ar­curi lu­mi­noa­se...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.