CELE MAI FERICITE LOCURI DIN LUME

National Geographic Romania - - Sumar - Text: Dan Buet­tner Fo­to: Co­ry Ri­char­ds și Mat­thi­eu Pa­ley

Mai întâi, au­to­rul a gă­sit cinci locuri un­de oa­me­nii duc cele mai lun­gi și mai să­nă­toa­se vi­eți. Acum le cau­tă pe cele în ca­re trei ele­men­te ale fericirii – plă­ce­re, scop și mândrie – nasc „bu­cu­rie de du­ra­tă”.

Ti­ne­rii din ima­gi­ne sar de pe o tram­bu­li­nă de cinci me­tri înă­lți­me în gol­ful din Co­pen­ha­ga. Me­di­ul ame­na­jat de mâna omu­lui, ca­re in­vi­tă la mișca­re, ex­pli­că, în par­te, de ce ra­ta obe­zi­tății din Da­ne­mar­ca es­te prin­tre cele mai mici din lume. Ța­ra obți­ne frec­vent pri­mul loc în Ra­por­tul Mon­dial al Fericirii anual – re­zul­tat al edu­cați­ei, sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te și pla­sei de si­gu­ra­nță fi­nan­cia­ră su­sți­nu­te de stat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.