O FAMILIE CU ADEVĂRAT MONOPARENTALĂ

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Pa­tri­cia Edmon­ds

Dra­go­nul de Ko­mo­do, cea mai ma­re spe­cie de șo­pârlă în viață, poa­te ajun­ge la apro­xi­ma­tiv 3 m și aproa­pe 90 kg. Va­ra­nus ko­mo­do­en­sis, un car­ni­vor mus­cu­los înar­mat cu di­nți as­cuțiți, vânea­ză chiar și ani­ma­le mari, ca mis­trețul, că­pri­oa­ra și bi­vo­lul.

Ori­cât de re­du­ta­bil ar pă­rea, dra­go­nul de Ko­mo­do se află în ma­re pe­ri­col. Pe șap­te in­su­le in­do­ne­zi­e­ne, sin­gu­re­le locuri un­de trăi­ește în săl­bă­ti­cie, oa­me­nii îi pârjo­lesc ha­bi­ta­tul pen­tru de­frișări și bra­co­nea­ză ani­ma­le­le cu ca­re se hră­nește. Chiar și în zo­ne pro­te­ja­te, ca Par­cul Nați­o­nal Ko­mo­do, ofi­cia­lii au ra­por­tat în 2016 doar 3.013 dra­goni de Ko­mo­do, față de 3.222 în 2013.

Când spe­cia tre­bu­ie împros­pă­ta­tă, ce îi ră­mâne de fă­cut unei ma­me-dra­gon? Se poa­te re­pro­du­ce ca pe vre­muri, prin împe­re­che­rea cu un mas­cul. Sau poa­te oua fă­ră să se fi împe­re­che­at, prin­tr-un pro­ces de naște­re vir­gi­nă nu­mit par­te­no­ge­ne­ză.

În 2006, la Zoo Ches­ter din Anglia, o fe­me­lă pe nu­me Flo­ra, ca­re nu avu­se­se con­tact cu ni­ci­un mas­cul, a de­pus ouă via­bi­le ca­re, con­form tes­te­lor, nu poar­tă de­cât ADN-ul ei. A fost pri­ma con­fir­ma­re a par­te­no­ge­ne­zei la dra­go­nii de Ko­mo­do cap­ti­vi; acum, cer­ce­tă­to­rii cred că „se întâmplă foar­te des”, spu­ne Ge­rar­do Gar­cia, cu­ra­tor al ver­te­bra­te­lor in­fe­ri­oa­re și ne­ver­te­bra­te­lor de la Ches­ter.

Cum fun­cți­o­nea­ză? La om, mas­cu­lii au cro­mo­zo­mi se­xua­li mas­cu­lini, dar și fe­mi­nini. La dra­go­nul de Ko­mo­do, fe­me­le­le po­se­dă am­be­le ti­puri – deci Flo­ra avea în ea ma­te­ria­lul ge­ne­tic ne­ce­sar pen­tru dez­vol­ta­rea em­bri­o­ni­lor. Au­to­fer­ti­li­za­rea pro­du­ce ur­mași „ab­so­lut să­nă­toși”, spu­ne Gar­cia – dar toți sunt mas­cu­li.

Ca­pa­ci­ta­tea de re­pro­du­ce­re se­xua­tă și ase­xua­tă le dă dra­go­ni­lor un avan­taj evo­lu­tiv, ex­pli­că Gar­cia. Da­că nu are la înde­mână ni­ci­un mas­cul, fe­me­la poa­te naște fii prin par­te­no­ge­ne­ză – iar când cresc, îi pot de­ve­ni par­te­neri. „Nu es­te o si­tuație ide­a­lă” pen­tru păs­tra­rea di­ver­si­tății ba­zi­nu­lui ge­ne­tic, spu­ne cu­ra­to­rul. Dar per­mi­te spe­ci­ei să su­pra­vi­ețu­ias­că.

JOEL SARTORE A FOTOGRAFIAT ACEST DRA­GON DE KO­MO­DO LA ZOO HOUSTON.

VA­RA­NUS KO­MO­DO­EN­SIS HA­BI­TAT/AREAL Mar­gi­nea pă­du­rii tro­pi­ca­le și câmpi­i­le de pe șap­te in­su­le in­do­ne­zi­e­ne STATUT DE CONSERVARE IUCN l-a de­cla­rat vul­ne­ra­bil. ALTE DATE Dra­go­nii de Ko­mo­do, una din cele apro­xi­ma­tiv 80 de spe­cii de va­rani, exis­tă, din...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.