CONTEXT

DE SECOLE, RU­SIA APĂRĂ NATURA, FERIND MARI PORȚIUNI DIN EA DE PREZENȚA OAMENILOR.

National Geographic Romania - - JURNAL DE FOTOGRAF - — EVE CONANT

O MOȘTENIRE mai puțin cu­nos­cu­tă a tu­mul­tu­o­su­lui se­col al XX-lea în Ru­sia es­te abun­de­nța zo­ne­lor pro­te­ja­te, une­le atât de izo­la­te și de res­tri­cți­o­na­te, încât puțini ruși au pus pi­ci­o­rul aco­lo.

În 1917, în ul­ti­me­le luni înain­te să fie con­strâns să ab­di­ce, ul­ti­mul țar, Ni­co­lae al II-lea, a cre­at pri­mul za­po­ved­nik, sau „re­zer­vație na­tu­ra­lă stric­tă”, din ța­ră, aproa­pe de La­cul Bai­kal din Si­be­ria. La scur­tă vre­me, a fost exe­cu­tat de re­vo­luți­o­na­rii bo­lșe­vici. Nu a apu­cat să afle că re­zer­vația lui reuși­se să sal­ve­ze sa­mu­rul de Bar­gu­zin, apre­ciat de mul­tă vre­me de fa­mi­lia im­pe­ria­lă pen­tru bla­nă, nu­mi­tă „au­rul moa­le”.

În SUA, pri­me­le par­curi nați­o­na­le fu­se­se­ră gândi­te ca „zo­ne de agre­ment” pen­tru po­pu­lație. Pri­mii ade­pți ruși ai con­ser­vă­rii, ca Gri­gori Ko­jev­ni­kov, ave­au alte vi­suri. Voiau să ape­re noi­le re­zer­vații ru­sești de po­pu­lație, să fa­că din ele oa­ze vir­gi­ne de na­tu­ră pri­mor­dia­lă. „Nu es­te ne­voie să înlă­tu­răm ni­mic, să adău­găm ni­mic, să îmbu­nă­tățim ni­mic”, afir­ma Ko­jev­ni­kov. „Tre­bu­ie să lă­săm natura în pa­ce și să ob­ser­văm re­zul­ta­te­le.” În pre­zent, du­pă ne­nu­mă­ra­te lup­te pen­tru pro­te­cția me­di­u­lui (și câte­va de­zas­tre eco­lo­gi­ce), Ru­sia are 70,3 de mi­li­oa­ne de hec­ta­re de te­ren pro­te­jat la ni­vel fe­de­ral. Din­tre aces­tea, 34,6 mi­li­oa­ne de hec­ta­re sunt în 105 za­po­ved­ni­ki, ca­re au ce­le mai înal­te stan­dar­de de pro­te­cție din Uni­u­nea Inter­nați­o­na­lă pen­tru Con­ser­va­rea Na­tu­rii, ca­te­go­ria Ia – „...în ca­re vi­zi­te­le, ex­ploa­ta­rea și im­pac­tul uma­ne sunt strict con­tro­la­te și li­mi­ta­te”. Ni­cio altă ța­ră nu are o su­pra­față pro­te­ja­tă atât de ma­re.

Serghei Gorșkov fo­to­gra­fia­ză ast­fel de ți­nu­turi sălbatice de aproa­pe do­uă de­ce­nii; sur­prin­de eru­pții vul­ca­ni­ce ra­re, mo­men­te in­ti­me cu ani­ma­le­le sălbatice ne­o­bișnu­i­te cu oa­me­nii, to­pi­rea se­zo­ni­e­ră a ape­lor arc­ti­ce nea­tin­se de om. Efor­tul lui ne amin­tește, opor­tun, de re­zul­ta­te­le su­per­be pe ca­re le ve­dem când as­cul­tăm îndem­nul lui Ko­jev­ni­kov și lă­săm natura în pa­ce.

No­rii întu­ne­cați se adu­nă pes­te ais­ber­gu­ri­le din lar­gul Insu­lei Franz Jo­sef, în Par­cul Nați­o­nal Arc­tic din Ru­sia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.