Ren­dez­vo­us ris­cant

UN SANCTUAR MA­RIN FREAMĂTĂ DE VIAȚĂ. E ACO­LO ȘI UN CROCODIL CURIOS. UN FOTOGRAF ARE DOAR O CLIPĂ SĂ DECIDĂ: INTERVINE SAU FA­CE POZA?

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ - TEXT: DAVID DOUBILET ȘI JENNIFER HAYES

David Doubilet: Par­cul Nați­o­nal Gră­di­ni­le Re­gi­nei es­te un sanctuar ma­rin com­pus din­tr-o sal­bă de ban­curi de ni­sip, in­su­lițe de man­gro­ve și re­ci­fe, la vreo 100 km sud de Cu­ba. Într-o mi­si­u­ne mai ve­che, do­cu­men­ta­sem împreună cu Jennifer Hayes, soția și par­te­ne­ra mea de fo­to­gra­fie, co­ra­lii plini de pești și man­gro­ve­le pa­tru­la­te de cro­co­di­li. Știam că tu­ris­mul și schimbările de cli­mă pu­te­au afec­ta par­cul de cir­ca 2.200 km2 – așa că, 15 ani mai târziu, ne-am întors să ve­dem ce mai fa­ce. Eram într-un ca­nal prin­tre man­gro­ve și fo­to­gra­fiam Cas­si­o­peia, nu­mi­tă și „me­du­za cu su­sul în jos”. Jennifer era cu spa­te­le la mi­ne, con­cen­tra­tă pe un spe­ci­men de deasupra. Din co­lțul vi­zo­ru­lui, am vă­zut un crocodil ame­ri­can mă­ri­cel plu­tind în aval. În timp ce mă pre­gă­te­am să-l fo­to­gra­fi­ez, mi-am dat se­a­ma că o să ajun­gă exact între mi­ne și Jennifer. Am înce­put să fac zgo­mot prin re­gu­la­tor și am de­cla­nșat blițul în ra­fa­lă, ca să o aver­ti­zez că avem un mu­sa­fir. Ea s-a prins re­pe­de și s-a întors să-l întâmpi­ne.

Jennifer Hayes: M-am po­me­nit nas în nas cu un crocodil ame­ri­can. Sur­prin­să și foar­te bu­cu­roa­să, l-am sa­lu­tat prin re­gu­la­tor.

DD: Mi-a ară­tat sem­nul de OK, a dat din cap și a bol­bo­ro­sit au­di­bil un „Sa­luuuut, fru­mu­sețe”, în timp ce se aple­ca să-i fa­că por­tre­tul. M-a ui­mit cum i s-a adre­sat cro­co­di­lu­lui, cu res­pect, cu­ri­o­zi­ta­te cal­mă și o bu­cu­rie ab­so­lu­tă. N-am ezi­tat să sur­prind mo­men­tul.

JH: Nu mă si­mțe­am ame­ni­nța­tă. Urmă­re­am de câte­va zi­le cro­co­di­lii cum se plim­bau, cum cer­ce­tau di­ver­se lu­cruri prin­tre man­gro­ve, cum aler­gau peștii în cerc de dra­gul dis­tra­cți­ei și cum dor­me­au în vă­zul nos­tru. Mu­lți îi însoțe­au zil­nic pe sca­fan­dri. Eram fa­mi­lia­ri­za­tă cu com­por­ta­men­tul lor – și ave­am o car­ca­să SEACAM im­per­me­a­bi­lă ma­re, pe ca­re la ne­voie o pu­te­am fo­lo­si cu încre­de­re ca scut.

Dar vre­au să fie clar: mă si­mțe­am în lar­gul meu cu spe­cia ace­as­ta de crocodil, în lo­cul ace­la anu­me, în mo­men­tul ace­la anu­me. Nu aș fi fost în lar­gul meu, în alt me­diu, cu o spe­cie mai agre­si­vă, cum sunt cro­co­di­lul de Nil sau de apă să­ra­tă.

DD: Când ve­de ima­gi­nea cu cro­co­di­lul în spa­te­le lui Jennifer, lu­mea are di­ver­se re­a­cții, de la ui­mi­re la ad­mi­rație sau groa­ză. Dar du­pă câte­va fo­to­gra­fii, ani­ma­lul, de­loc im­pre­si­o­nat de noi, a ple­cat să-și va­dă de tre­a­ba lui de crocodil. Noi ne-am întors la cău­ta­rea de me­du­ze.

JH: Mu­lți mă între­a­bă da­că nu m-am su­pă­rat că David a po­zat în loc să încer­ce să mă „sal­ve­ze”. Mi-ar fi pă­rut rău da­că nu ar fi fo­to­gra­fiat. Eu eram oas­pe­te în me­di­ul lui, așa că ani­ma­lul a si­mțit ne­voia să mă cer­ce­te­ze. Asta sper să gă­sesc în mi­si­uni – nu mi-e fri­că, sunt încânta­tă să văd o cre­a­tu­ră atât de ve­che.

DD: În bra­nșa noas­tră, ris­curi exis­tă me­reu. Jennifer și cu mi­ne am anu­lat mul­te scu­fun­dări cu ani­ma­le agre­si­ve – și pen­tru si­gu­ra­nța noas­tră, și pen­tru a lor. Dar întâlni­rea ace­as­ta a con­fir­mat sem­ne­le bu­ne pe ca­re le-am întâlnit la tot pa­sul în Gră­di­ni­le Re­gi­nei. Cro­co­di­lul es­te o spe­cie-in­di­ca­tor, sim­bol al unui eco­sis­tem ma­rin să­nă­tos ca­re poa­te su­sți­ne pră­dă­tori de vârf (spre de­o­se­bi­re de zo­ne­le de­gra­da­te, cu pes­cu­it ex­ce­siv, din alte zo­ne din Marea Ca­rai­bi­lor). Con­ser­va­rea aces­tei re­zer­vații a reușit pen­tru că es­te pa­tru­la­tă și pro­te­ja­tă ac­tiv. Re­la­xa­rea res­tri­cți­i­lor de că­lă­to­rie va adu­ce mai mu­lți tu­riști – așa că e ese­nțial să me­nți­nem echi­li­brul între eco­tu­rism, ex­plo­ra­re și con­ser­va­re. Es­te po­si­bil, da­că vi­zi­ta­to­rii adop­tă fi­lo­so­fia noas­tră față de cro­co­di­lul curios și de ori­ce altă cre­a­tu­ră ma­ri­nă. Intrăm în oce­a­ne­le Pă­mântu­lui sub con­diți­i­le lor, nu ale noas­tre.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.