INVAZIVUL ALEXANDRU

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ - TEXT ȘI FOTO: HELMUT IGNAT

UN STOL DE PAPAGALI ver­zui e ul­ti­mul lu­cru la ca­re te aște­pți într-un parc din Bu­cu­rești, mai ales când e aco­pe­rit de ză­pa­dă. To­tuși, e po­si­bil, spre exem­plu în par­cul Ti­ne­re­tu­lui, un­de exis­tă cea mai im­por­tan­tă co­lo­nie „bu­cu­rește­a­nă” de papagali Mi­cul Alexandru (Psit­ta­cu­la kra­meri), nu­mă­rând cir­ca 15 in­di­vi­zi. Reușesc să tre­a­că pes­te iar­nă adă­pos­tin­du-se în scor­buri de plo­pi și be­ne­fi­ci­ind de se­mi­nțe­le de la hră­ni­toa­re­le mon­ta­te de S.O.R (un­de se im­pun în fața pă­să­ri­lor mai mici).

Bi­o­lo­gu­lui Vlad Ci­o­flec îi da­to­răm pri­ma lor ob­ser­va­re „ofi­cia­lă” în anul 2009, în zo­na ci­mi­ti­ru­lui Be­lu. Ori­gi­nari din zo­ne­le tro­pi­ca­le ale Afri­cii și Asi­ei, un­de sunt con­si­de­rați dău­nă­tori ai cul­tu­ri­lor agri­co­le, pa­pa­ga­lii Mi­cul Alexandru au ajuns să co­lo­ni­ze­ze în ul­ti­mul se­col toate con­ti­nen­te­le, cu ex­ce­pția Antarc­ti­cii. În Bu­cu­rești, spe­cia a fost sem­na­la­tă în ma­jo­ri­ta­tea zo­ne­lor ver­zi întin­se (Ti­ne­re­tu­lui, Ca­rol, He­răs­trău, Vă­că­rești), iar în res­tul ță­rii apar do­cu­men­tați sub for­mă de sto­luri sau exem­pla­re so­li­ta­re în ju­dețe­le Ilfov, Brașov, Mu­reș și Cluj, însă e po­si­bil ca ei să fie pre­ze­nți în mult mai mul­te zo­ne ur­ba­ne.

„Exem­pla­re eva­da­te din co­le­cții pri­va­te au for­mat po­pu­lații re­pro­du­că­toa­re în afa­ra are­a­lu­lui nor­mal de răs­pândi­re, fapt ce a afec­tat spe­ci­i­le na­ti­ve de pă­sări cu­i­bă­ri­toa­re în ca­vi­tăți cum ar fi grauri, vră­bii de câmp sau ți­cleni și, po­si­bil, chiar ma­mi­fe­re de­pen­den­te de aces­te mi­cro­ha­bi­ta­te, pre­cum lilieci sau ve­ve­rițe”, spu­ne bi­o­lo­gul Vlad Ci­o­flec. E re­co­man­dat ca au­to­ri­tăți­le să mo­ni­to­ri­ze­ze po­pu­lați­i­le aces­tor papagali ca­re, scă­pați de sub con­trol, ar pu­tea afec­ta ire­ver­si­bil avi­fau­na ma­ri­lor orașe.

Da­că „in­va­zia” pa­pa­ga­li­lor e un fe­no­men res­trâns în Bu­cu­rești, în alte orașe eu­ro­pe­ne a că­pă­tat proporții de ma­să, cel mai cu­nos­cut fi­ind ca­zul Lon­drei, un­de exis­tă mii de papagali în li­ber­ta­te, o pre­ze­nță obișnu­i­tă în par­cu­ri­le orașu­lui.

Cu o lun­gi­me de până la 40 cm și un pe­naj ver­de-găl­bui „fos­fo­res­cent“, Mi­cul Alexandru poa­te fi ob­ser­vat cu ușu­ri­nță chiar de pe alei­le din par­cul Ti­ne­re­tu­lui, în zo­na insu­lei cu plo­pi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.