PE URMA MIGRAȚIEI DUMBRĂVENCELOR

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ - TEXT: TAMÁS PAPP

MI­GRAȚIA LE E CERCETATĂ de pes­te 100 de ani, dar mul­te in­for­mații nu sunt cla­ri­fi­ca­te încă: exact un­de ier­nea­ză, cât de re­pe­de ajung, când por­nesc la drum, cât le in­flue­nțe­a­ză tra­seul con­diți­i­le me­teo etc.? Știm că dum­bră­ve­an­ca noas­tră cu­i­bă­rește în su­dul Eu­ro­pei și ier­nea­ză în Afri­ca ecua­to­ria­lă, dar nu cu­noaștem de­ta­li­i­le migrației. Pen­tru a elu­ci­da cât mai mult din acest mis­ter, echi­pa Mil­vus, ca­re lu­cre­a­ză la proi­ec­tul in­ter­nați­o­nal de con­ser­va­re a dum­bră­ven­cei în Câmpia de Vest, a echi­pat în se­zo­nul tre­cut 30 de dum­bră­ven­ce cu­i­bă­ri­toa­re. Pe cinci pă­sări au fost mon­ta­te tran­smiță­toa­re sa­te­li­ta­re, pe res­tul – „ge­o­tag”.

Pri­me­le erau pre­fe­ra­te, căci ofe­ră da­te exac­te des­pre pă­să­ri­le pe ca­re sunt mon­ta­te. Însă cu câți­va ani în ur­mă nu exis­tau tran­smiță­toa­re su­fi­ci­ent de mici ca să fie pur­ta­te fă­ră probleme de o dum­bră­ve­an­că. Mai mult, toate aces­te dis­po­zi­ti­ve mon­ta­te în Ro­mânia s-au oprit în câte­va luni du­pă mon­ta­re. Ge­o­ta­gul e o teh­no­lo­gie no­uă, ief­ti­nă, însă da­te­le nu sunt la fel de exac­te și pot fi ac­ce­sa­te nu­mai în la­bo­ra­tor. Asta înse­am­nă că pa­să­rea tre­bu­ie prin­să de do­uă ori – o da­tă pen­tru a mon­ta echi­pa­men­tul și a do­ua oa­ră (pes­te un an) pen­tru a-i scoa­te echi­pa­men­tul. În tim­pul migrației, ge­o­ta­gul înre­gis­tre­a­ză con­diți­i­le de lu­mi­nă (la ce oră e ră­să­ri­tul și apu­sul, cât de pu­ter­ni­că e lumina etc.), iar din aces­te da­te se poa­te cal­cu­la ru­ta pă­să­rii. Anul tre­cut am mon­tat 25 de ge­o­ta­guri pe dum­bră­ven­ce din Câmpia de Vest; va­ra aces­ta sunt re­prin­se și da­te­le – in­ter­pre­ta­te.

În urma in­ten­si­fi­că­rii agri­cul­tu­rii și dis­pa­riți­ei pâlcu­ri­lor de co­paci, nu­mă­rul pe­re­chi­lor cu­i­bă­ri­toa­re de dum­bră­ve­an­că scă­zu­se sub 30 du­pă 2010. Prin proi­ec­tul de con­ser­va­re im­ple­men­tat din 2015, nu­mai în ce­le pes­te 450 de scor­buri ar­ti­fi­cia­le mon­ta­te au cu­i­bă­rit 52 de pe­re­chi, iar spe­cia a re­a­pă­rut în zo­ne de un­de dis­pă­ru­se în ul­ti­me­le de­ce­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.