CURSA TUTUROR TIMPURILOR NU POA­TE AVEA LOC DECÂT ÎN IMAGINAȚIA NOAS­TRĂ: USAIN BOLT VS. JESSE OWENS.

National Geographic Romania - - MAI RAPID MAI INTELIGENT MAI PUTERNIC -

Bolt e pe cu­loa­rul lui de se­col XXI, 100 de me­tri de su­pra­față cau­ci­u­ca­tă ne­te­dă și an­ti­de­ra­pan­tă, cre­a­tă să tran­smi­tă ra­pid ener­gia îna­poi în pi­ci­oa­re­le spor­ti­vu­lui.

Iar Owens e pe cu­loa­rul lui in­ter­be­lic, un pat neu­ni­form de zgu­ră, su­pra­față moa­le ca­re, dim­po­tri­vă, îi ab­soar­be ener­gia din pi­ci­oa­re în timp ce ale­ar­gă.

Bolt, le­gen­da ja­mai­ca­nă a sprin­tu­lui, cu opt me­da­lii de aur olim­pi­ce, ca­re a deți­nut mai bi­ne de un de­ce­niu re­cor­du­ri­le mon­dia­le pen­tru cur­se­le mas­cu­li­ne de 100 și 200 m, poar­tă încă­lță­min­te ușoa­ră, fă­cu­tă spe­cial pen­tru aler­ga­rea pe su­pra­fețe hi­gh-te­ch. În toa­tă ca­ri­e­ra lui com­pe­ti­ti­vă a avut par­te de ce­le mai bu­ne con­diții de an­tre­na­ment din lu­me. Mer­ge la com­pe­tiții cu avi­o­nul și are un bu­că­tar per­so­nal, ca­re îi gă­tește me­se hră­ni­toa­re, cu puți­ne gră­si­mi. În plus, Bolt și-a atins apo­geul în era de glo­rie a ste­roi­zi­lor în spor­turi. Nu a fost ni­ci­o­da­tă de­pis­tat, dar bă­nu­i­e­li­le pla­nea­ză asu­pra mul­tor atleți olim­pici de top din vre­mea lui. Bolt a fost ne­voit să re­nu­nțe la o me­da­lie de aur pen­tru șta­fe­tă la Olim­pia­da din 2008 du­pă ce un co­e­chi­pi­er a pi­cat tes­tul de do­ping.

Owens, ca­re a câști­gat cursa de 100 m cu 10,3 se­cun­de la Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce din 1936 – una din­tre ce­le pa­tru me­da­lii de aur pe ca­re le-a obți­nut la Ber­lin – poar­tă încă­lțări de aler­ga­re din pi­e­le. Bolt se poa­te lan­sa ra­pid din bloc­star­tul de ul­ti­mă ge­ne­rație, dar Owens tre­bu­ie să-și sa­pe sin­gur un „bloc­start” din zgu­ră cu o lo­păți­că de gră­di­nă­rit.

ULLSTEIN BILD VIA GETTY IMAGES (OWENS); KAI PFAFFENBACH, REUTERS

DE­DE­SUBT Jesse Owens a câști­gat cursa de 100 m de la J.O. din 1936 cu 10,3 se­cun­de. Usain Bolt, în ima­gi­nea din 2016, deți­ne re­cor­dul ac­tual de 9,58 s. Cu o su­pra­față de aler­ga­re mai bu­nă și încă­lțări ușoa­re, Owens s-ar fi apro­piat mult de tim­pul lui...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.