HANS-MAR­TIN DÖLZ

FO­TO­GRA­FII DIN CO­MU­NI­TA­TE

National Geographic Romania - - PIERDUTE PE MARE -

O fo­to­gra­fie fă­cu­tă în Stad­tbi­bli­ot­hek, Stut­tgart, l-a inspi­rat pe Dölz să vi­zi­te­ze și el bi­bli­o­te­ca înar­mat cu apa­ra­tul foto. Clă­di­rea zvel­tă, proi­ec­ta­tă de ar­hi­tec­tul Eun Yo­ung Yi, a fost inau­gu­ra­tă în 2011. Dölz, ca­re lo­cu­i­ește aproa­pe de Stut­tgart, a ales un­ghi­ul cel mai lu­mi­nos și a aștep­tat o com­po­ziție echi­li­bra­tă: o fe­meie în tre­ce­re, câți­va oa­meni la ca­fe­neaua de la etaj. Re­venit la cal­cu­la­tor, a spo­rit con­tras­tul și ex­pu­ne­rea și a re­dus sa­tu­rația pe gal­ben pen­tru a fa­ce ima­gi­nea albă și lu­mi­noa­să.

CI­NE Hans-Mar­tin Dölz, au­di­tor fi­nan­ciar pen­si­o­nat, acum fotograf de ar­tă UN­DE Stut­tgart, bi­bli­o­te­ca mu­ni­ci­pa­lă ger­ma­nă, nu­mi­tă Stad­tbi­bli­ot­hek CE Un Lei­ca M9-P cu obi­ec­tiv de 35 mm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.