SĂPTĂMÂNA HAFERLAND

National Geographic Romania - - PULSUL LUMII - WWW.HAFERLAND.RO

Cea de-a șa­sea ediție a Săp­tă­mânii Haferland, cel mai ma­re eveni­ment lo­cal de­di­cat pro­mo­vă­rii zo­nei să­sești din Tran­sil­va­nia, are loc în 2-6 au­gust 2018 și aște­ap­tă pes­te 6.000 de tu­riști din Ro­mânia și din afa­ra ță­rii. Anul aces­ta, fes­ti­va­lul are ca te­ma­ti­că cen­tra­lă meșteșu­gu­ri­le și îi in­vi­tă pe tu­riști să se im­pli­ce di­rect în ate­li­e­re de meșteșu­guri, ac­ti­vi­tăți pen­tru co­pii, con­cer­te de jazz și de mu­zi­că cla­si­că în bi­se­ri­ci­le for­ti­fi­ca­te, proi­e­cții de film, spec­ta­co­le de te­a­tru, plim­bări cu bi­ci­cle­ta, că­ruța sau trac­to­rul, ex­po­ziții, mu­zi­că și dan­suri, brun­ch-uri cu pre­pa­ra­te lo­ca­le și de­ja ce­le­brul bal să­sesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.