3 SMOKED OLIVES ISLAND FESTIVAL

National Geographic Romania - - PULSUL LUMII - WWW.3SOF.COM

Pes­te 4.000 de oa­meni sunt aștep­tați între 25 și 30 iu­lie la cea de-a șa­sea ediție a 3 Smoked Olives Island Festival, sin­gu­rul festival de mu­zi­că elec­tro­ni­că din Ro­mânia ca­re are loc pe o in­su­lă și ca­re pro­mo­ve­a­ză gri­ja față de na­tu­ră. Cei pre­ze­nți vor pe­tre­ce pe insu­la fes­ti­va­lu­lui si­tua­tă pe Du­nă­re, la gra­nița din­tre Ro­mânia și Bul­ga­ria, în apro­pi­e­re de Că­lă­rași. Uti­li­za­rea pai­e­lor de plas­tic es­te in­ter­zi­să pe in­su­lă, ce­le­lal­te deșeuri re­zul­ta­te în urma eveni­men­tu­lui fi­ind co­lec­ta­te și pre­lu­cra­te de un pro­ce­sa­tor lo­cal. Înre­gis­tra­rea pen­tru festival se fa­ce pe pa­gi­na de web.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.