PROGNOZE ÎNARIPATE

POT DETECTA PĂ­SĂ­RI­LE CU EMIȚĂTOARE CU­TRE­MU­RE­LE?

National Geographic Romania - - SPRE VIITOR - — LINDSAY GELLMAN

Oa­me­nii de ști­in­ţă spe­ră că un nou sis­tem ne va pu­tea aler­ta de cu­tre­mu­re­le imi­nen­te: pă­sări cu mini-ruc­sa­curi.

Ni­meni nu știe exact de ce, dar de mul­te ori ani­ma­le­le au un com­por­ta­ment spe­ci­fic înain­te de cu­tre­mu­re sau alte de­zas­tre. Une­ori, sto­lu­ri­le se abat de la ru­ta de mi­gra­ţie sau de­vin ac­ti­ve la ore ne­o­bișnu­i­te, spu­ne Mar­tin Wi­kel­ski, eco­log la Insti­tu­tul de Orni­to­lo­gie Max Plan­ck din Ger­ma­nia și bur­si­er al So­ci­e­tă­ţii Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic. El con­du­ce un proi­ect de ur­mă­ri­re prin sa­te­lit nu­mit Inter­na­ti­o­nal Coo­pe­ra­ti­on for Ani­mal Re­se­ar­ch Using Spa­ce. ICARUS va mo­ni­to­ri­za cu emi­ţă­toa­re elec­tro­ni­ce ușoa­re – atașa­te ca ha­muri, ine­le pe pi­ci­oa­re sau chiar că­ci­u­li­ţe – ti­pa­re­le de ac­ti­vi­ta­te a zeci de mii de pă­sări, lilieci și alte vi­e­ţu­i­toa­re în cău­ta­rea ne­re­gu­la­ri­tă­ţi­lor ca­re anun­ţă un cu­tre­mur imi­nent. O re­ţea glo­ba­lă de vo­lun­tari a înce­put să mon­te­ze dis­po­zi­ti­ve­le pe ani­ma­le – Wi­kel­ski le nu­mește „gad­ge­turi por­ta­bi­le pen­tru fau­nă”. Aces­tea le vor ur­mări și tran­smi­te mișcă­ri­le că­tre Sta­ţia Spa­ţia­lă Inter­na­ţi­o­na­lă, un­de astro­nau­ţii ruși vor in­sta­la echi­pa­men­tul de co­lec­ta­re a da­te­lor pen­tru ICARUS într-una din ur­mă­toa­re­le ieșiri în spa­ţiu. Re­zul­ta­tul, spe­ră Wi­kel­ski, va fi o re­ţea de prog­no­za­re a de­zas­tre­lor si­mi­la­ră unui „in­ter­net îna­ri­pat”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.