FOT­BAL FĂ­RĂ FRONTIERE

National Geographic Romania - - SPRE VIITOR - TEXT: RILEY D. CHAMPINE

ÎN 2018, LA CUPA MON­DIA­LĂ FIFA din Ru­sia, vor par­ti­ci­pa 32 de echi­pe din între­a­ga lu­me. Dar fap­tul că o echi­pă re­pre­zin­tă o ța­ră nu înse­am­nă că toți ju­că­to­rii ei s-au năs­cut aco­lo. Isto­ri­cul fa­mi­lial și du­bla ce­tățe­nie sunt factori luați în con­si­de­ra­re de ju­că­tori când aleg ce ța­ră să re­pre­zin­te. Din ce­le 32 de echi­pe, 25 au avut cel puțin un ju­că­tor străin la ca­li­fi­că­ri­le pen­tru cea mai ur­mă­ri­tă com­pe­tiție mo­nos­por­ti­vă din lu­me – do­cu­men­ta­tă va­ra ace­as­ta de Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic în par­te­ne­riat cu Fox Spor­ts.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.