KA­TE ORFF

Pei­sa­je pen­tru an­tro­po­cen

National Geographic Romania - - SPRE VIITOR - TEXT: RACHEL HARTIGAN SHEA FOTO: BENEDICT EVANS

Pen­tru Ka­te Orff, ar­hi­tect pei­sa­gist, nu e su­fi­ci­ent să înfru­mu­sețe­ze lo­cu­ri­le. Vrea să le fa­că și adap­ta­bi­le schim­bă­ri­lor de cli­mă și efec­te­lor lor ex­tre­me. „Fi­e­ca­re cen­ti­me­tru pă­trat de pla­ne­tă a fost in­flue­nțat, in­te­nți­o­nat sau nu, de mâna omu­lui”, spu­ne ea. „Sco­pul meu e să tran­sform in­flue­nța asta în ce­va po­zi­tiv.”

Sca­pe, stu­di­o­ul ei de de­sign, a cre­at un par­te­ne­riat cu sta­tul New York (cu fi­na­nța­re fe­de­ra­lă) pen­tru con­stru­i­rea unor așa-nu­mi­te „di­guri vii” de-a lun­gul țăr­mu­lui su­dic al Insu­lei Sta­ten, grav afec­ta­tă de ura­ga­nul San­dy în 2012. Con­stru­cți­i­le vor avea o tri­plă acți­u­ne – vor pro­te­ja coas­ta de fur­tuni și ero­zi­u­ne în vi­i­tor, vor res­tau­ra ha­bi­ta­tul ma­rin din Gol­ful Ra­ri­tan și vor crea lo­curi la țărm un­de lo­cal­ni­cii să poa­tă învăța des­pre eco­sis­tem și in­te­ra­cți­o­na cu el.

Orff, ca­re es­te și di­rec­toa­rea no­u­lui Cen­tru pen­tru Pei­sa­je și Orașe Re­zi­li­en­te de la Uni­ver­si­ta­tea Co­lum­bia, abor­de­a­ză pei­sa­gis­ti­ca din­tr-o „pos­tu­ră ac­ti­vis­tă”, în cu­vin­te­le ei. Vrea ca lo­cu­ri­le ame­na­ja­te de ea să „fa­că le­gă­tu­ra din­tre na­tu­ră și cul­tu­ră, din­tre so­ci­o­lo­gie și eco­sis­te­me”. Sco­pul es­te exem­pli­fi­cat de un proi­ect de re­fa­ce­re a pârâu­lui Ala­me­da din zo­na gol­fu­lui San Fran­cis­co: oa­me­nii ar fi in­vi­tați să in­te­ra­cți­o­ne­ze cu natura pe ma­lul apei, iar flu­xul de apă spo­rit ar adu­ce se­di­men­te în golf, pro­te­jând zo­na de inun­dații ex­tre­me.

Orff ne înde­am­nă să fim de­sig­neri ac­ti­viști în pro­pri­i­le co­mu­ni­tăți. În pe­ri­oa­da ace­as­ta de schim­bări eco­lo­gi­ce dra­ma­ti­ce, spu­ne ea, e pe­ri­cu­los să „pri­vim pa­si­vi Pă­mântul ca pe un sim­plu fun­dal es­te­tic”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.