ASCENSIUNE EXTREMĂ

Trei săp­tă­mâni pe unul din­tre ce­le mai înal­te vârfuri ale Afri­cii pen­tru a mă­su­ra de­pla­sa­rea Mu­nți­lor Ru­wen­zori. ale Afri­cii pen­tru a mă­su­ra de­pla­sa­rea Mu­nți­lor Ru­wen­zori.

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ -

„PE MĂSURĂ CE URCAM, VEGETAŢIA SE TOT SCHIMBA: DE LA PĂDURE TROPICALĂ LA PĂDURE MONTANĂ, APOI LA PAJIȘTE DESCHISĂ.”

Chris­tian Zi­e­gler

CU ȘASE LUNI ÎNAIN­TE STABILIREA RUTEI

Am fost in­vi­tat să fo­to­gra­fi­ez un grup de ge­o­lo­gi ger­mani ca­re, cu aju­to­rul da­te­lor GPS foar­te de­ta­lia­te, mă­su­rau cât se de­pla­se­a­ză mu­nții Ru­wen­zori prin mișca­rea plă­ci­lor tec­to­ni­ce. Cu câte­va luni înain­te de ple­ca­re, am cum­pă­rat îmbră­că­min­te și saci im­per­me­a­bi­li ca să îmi apăr echi­pa­men­tul de cli­ma ume­dă. Apoi am fă­cut pla­nul stra­te­gic. La­nțul mun­tos se întin­de pe gra­nița din­tre Ugan­da și R.D. Con­go. La îndem­nul meu, echi­pa a de­cis să că­lă­to­re­as­că pe par­tea ugan­de­ză pen­tru a evi­ta ac­ti­vi­tăți­le re­be­li­lor din RDC.

CU 14 ZI­LE ÎNAIN­TE BAGAJE ESENȚIALE

La poa­le­le Mun­te­lui Baker, tem­pe­ra­tu­ri­le erau în jur de 30°C. Pe măsură ce urcam, vre­mea a devenit re­ce, ume­dă, vântoa­să – apoi a nins. Am tre­cut de la tran­spi­rație la tre­mu­rat în doar câte­va zi­le.

• Sac de dor­mit căl­du­ros • Pa­tru saci im­per­me­a­bi­li • Un GPS

• Ci­o­co­la­tă (in­su­fi­ci­en­tă) • Fil­tru de po­la­ri­za­re, la obi­ec­tiv, pen­tru un mai bun con­trol al lu­mi­nii. • Hard-disk de re­zer­vă pe ca­re să des­carc fo­to­gra­fi­i­le în fi­e­ca­re se­a­ră • Aspi­ri­nă pen­tru rău de

înă­lți­me

CU DO­UĂ ZI­LE ÎNAIN­TE GATA DE LANSARE

Ascen­si­u­nea la o ase­me­nea alti­tu­di­ne în Mu­nții Ru­wen­zori era un vis; de-abia aștep­tam să ajung. Am luat avi­o­nul din Pa­na­ma, un­de lo­cu­i­esc, spre New York, apoi spre Amster­dam și, în ce­le din ur­mă, spre Enteb­be, Ugan­da. Aco­lo m-am întâlnit cu ge­o­lo­gii și am ple­cat împreună cu mași­na spre gra­nița de vest. Într-un oraș de la poa­le­le mu­nți­lor am gă­sit 15 că­răuși și bu­că­tari, plus un paz­nic înar­mat, ca­re ave­au să ne însoțe­as­că pe Muntele Baker.

Mu­nții Ru­wen­zori se întind pe gra­nița din­tre Ugan­da și Re­pu­bli­ca De­mo­cra­ti­că Con­go.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.