PLĂCEREA VÂNĂTORII – SAU SEX ÎN VITEZĂ

National Geographic Romania - - EXPLOREAZĂ - FOTO: JOEL SARTORE — PATRICIA EDMONDS

MAMIFERELE DIN CA­RE SE TRAGE gru­pul Xe­nar­thra – le­neșii, fur­ni­ca­rii și ta­tu – trăi­esc în emis­fe­ra ves­ti­că din Pa­le­o­cen, de acum cir­ca de mi­li­oa­ne de ani. Evi­dent, și-au per­pe­tuat spe­cia, dar cer­ce­tă­to­rii ra­re­ori i-au prins în fla­grant.

I-a prins, însă, Nina Attias, eco­log bra­zi­lian. Ea stu­dia­ză de mai mul­ţi ani trei din­tre ce­le de spe­cii de ta­tu. Și-a con­cen­trat stu­di­i­le doc­to­ra­le pe Eup­hrac­tus sex­cinc­tus, nu­mit și ta­tuul-gal­ben sau cu-șa­se­brâie (de­de­subt), ale că­rui ri­tua­luri de cur­ta­re le-a ob­ser­vat și fil­mat.

În mlaști­ni­le Pan­ta­nal din Bra­zi­lia, se­zo­nul de amo­ur pen­tru ta­tuul-cu-șase-brâie es­te tot anul. Când simt mi­ro­sul unei fe­me­le în es­tru, mas­cu­lii se apro­pie, iar ea „pur și sim­plu o ru­pe la fu­gă”, spu­ne Attias. „Ve­zi câte o fe­me­lă fu­gind cât o ţin pi­ci­oa­re­le și un grup de mas­cu­li ca­re o ale­ar­gă.” Oda­tă ce un pre­ten­dent mai iu­te reușește să ajun­gă fe­me­la, „împe­re­che­rea se des­fășoa­ră din fu­gă”, spu­ne Attias.

Chiar și ur­mă­ri­ţi de alţi mas­cu­li, cei doi ră­mân acu­pla­ţi. Îi aju­tă și fap­tul că, din­tre toate mamiferele, ta­tu au prin­tre ce­le mai mari pe­ni­suri în ra­port cu corpul; un mas­cul de E. sex­cinc­tus are corpul lung de cm și pe­ni­sul de cm. Iar da­că împe­re­che­rea din goa­nă reușește, - de zi­le mai târziu fe­me­la poa­te naște unul sau doi pui.

Sim­pla pro­cre­a­re nu asi­gu­ră su­pra­vi­e­ţu­i­rea spe­ci­ei; ta­tu are ne­voie de aju­to­rul omu­lui. Bra­zi­lia are un plan na­ţi­o­nal pen­tru pro­te­ja­rea ta­tuu­lui-cu-trei-brâie. Sta­tul Piauí a de­li­mi­tat o zo­nă de parc na­tu­ral pen­tru con­ser­va­rea lui. În pa­ra­lel, cu spri­ji­nul Insti­tu­tu­lui pen­tru Con­ser­va­rea Fau­nei Sălbatice, la ca­re lu­cre­a­ză Attias, sta­tul Ma­to Gros­so do Sul in­ten­ţi­o­nea­ză să ur­mă­re­as­că ta­tuul-uriaș ca spe­cie-in­di­ca­tor, a că­rei pre­zen­ţă va da o măsură a suc­ce­su­lui în efor­tu­ri­le de con­ser­va­re a ha­bi­ta­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.