Toa­tă lu­ma are o po­ves­te

National Geographic Romania - - SCRISOARE DE LA EDITOR - INTERVIU DE SUSAN GOLDBERG FO­TO­GRA­FIE DE CA­ROL GUZY

CA­ROL GUZY, 62, a câști­gat pa­tru Pre­mii Pu­lit­zer pen­tru fo­to­gra­fie – mai mul­te ca ori­ce alt fo­to­jur­na­list. Prin­tre co­le­gi e cu­nos­cu­tă atât pen­tru ini­ma ei ma­re, cât și pen­tru ima­gi­ni­le din lo­curi foar­te di­fe­ri­te, pre­cum Irak, Hai­ti sau New Orle­ans. Am tri­mis-o pe Guzy în mi­si­u­ne în Puerto Rico (sus) du­pă Ura­ga­nul Ma­ria. Și am stat de vor­bă cu ea des­pre ex­pe­ri­e­nță. Susan Goldberg: Ca re­por­ter înce­pă­tor, ca­re scria obi­tua­re, am învățat că ori­ci­ne are o po­ves­te...

Ca­rol Guzy: Da! Toa­tă lu­mea are o po­ves­te și e aproa­pe cat­har­tic pen­tru oa­meni să o spu­nă și alto­ra. Dar e po­ves­tea lor – nu a mea – și sunt ui­mi­tă să văd ce cu­raj au să-și ex­pu­nă vi­eți­le în fața obi­ec­ti­vu­lui.

În aproa­pe 40 de ani ca fotograf, ce schim­bări ai ob­ser­vat?

Acum exis­tă mul­tă neîncre­de­re în pre­să. Asta fa­ce mai im­por­tant ca ori­când ca ce­ea ce des­cri­em să ai­bă cât de mul­tă acu­ra­tețe e ome­nește po­si­bil.

Cum a fost în Puerto Rico?

Nu mai fu­se­sem aco­lo; pri­ma vi­zi­tă a fost în zi­ua cu ura­ga­nul. Oa­me­nii abia se des­cur­cau, dar n-a fost unul să nu mă pri­me­as­că fru­mos în dă­râmă­tu­ra ca­re mai ră­mă­se­se din ca­sa lui. Nu ave­au aproa­pe de loc apă, dar ne-au ofe­rit și no­uă. În puți­ne lo­curi din lu­me am mai gă­sit oa­meni așa ama­bi­li.

Ți-ai fă­cut o ca­ri­e­ră în zo­ne di­fi­ci­le. Ce ai învățat din ce ai vă­zut?

Când re­la­tam din ta­be­re­le de re­fu­giați din Kur­dis­tan, oa­me­nii trăiau într-un pro­vi­zo­rat to­tal, dar era un spi­rit in­cre­di­bil. În Mo­sul, Irak, erau lup­te ori­bi­le de stra­dă. Oa­me­nii erau chi­nu­iți și mu­ti­lați și to­tuși ave­au ele­ga­nță. Mă simt atât de pri­vi­le­gia­tă și atât de vi­no­va­tă să mă urc în avi­on și să plec, în timp ce ei ră­mân cap­ti­vi aco­lo. Lu­mea îi ui­tă.

De-ace­ea faci fo­to­gra­fii? Ca lu­mea să nu ui­te?

Fac fo­to­gra­fii ca să arăt lu­cruri de ca­re oa­me­nii nu-și dau se­a­ma. Și da­că vom con­ti­nua să fa­cem po­ze și să re­la­tăm fap­te­le, pu­tem îmbu­nă­tăți lu­cru­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.