Cu gândul la Ru­sia

National Geographic Romania - - PAGINA REDACȚIEI - CĂTĂLIN GRUIA

Cel mai ma­re tri­umf din viața mea l-am trăit pe la 12 ani. Cla­sa noas­tră ju­ca fot­bal în cur­tea șco­lii cu niște băi­eți mai mari. Îmi amin­tesc ca azi cum am pre­luat o min­ge pe pi­ept aproa­pe de mij­lo­cul te­re­nu­lui, cu spa­te­le la poar­ta ad­ver­să, și, din întoar­ce­re, am prins un vo­leu, o bom­bă ca­re s-a dus fix la vin­clu, ur­ma­tă de o ex­plo­zie de bu­cu­rie pe mar­gi­nea te­re­nu­lui. Lu­mea adu­na­tă a înce­put să-mi scan­de­ze nu­me­le! Mi s-au tăiat pi­ci­oa­re­le.

Ce ma­gie are fot­ba­lul de poa­te să ne bu­cu­re atât? Și par­că din­tot­de­au­na și pre­tu­tin­deni, înce­pând de prin 2500 î.Hr., cu un stră­moș chi­ne­zesc nu­mit tsu chu, tre­când prin har­pas­tu­mul ro­man sau pa­suc­kua ko­ho­wo­gul in­di­e­ni­lor nord-ame­ri­cani până la mult iu­bi­tul și vi­o­len­tul Mob foot­ball din Anglia me­di­e­va­lă. Și azi, în ci­u­da glo­ba­li­ză­rii ca­re tin­de să uni­for­mi­ze­ze to­tul, fot­ba­lul mo­dern ră­mâne o lim­bă uni­ver­sa­lă a bu­cu­ri­ei, vor­bi­tă în zeci de dia­lec­te for­ma­te sub sem­ne­le ge­o­gra­fi­ei și nați­o­na­li­tății.

Lu­na aces­ta, ochii între­gii pla­ne­te sunt ațin­tiți că­tre cel mai ur­mă­rit eveni­ment sportiv din lu­me: Cam­pi­o­na­tul Mon­dial de Fot­bal din 2018. Și noi tra­gem cu ochi­ul spre săr­bă­toa­rea din Ru­sia cu trei ar­ti­co­le co­ne­xe.

La pa­gi­na 20, am pre­gă­tit un in­fo­gra­fic des­pre ju­că­to­rii străini ai ce­lor 32 de țări ca­li­fi­ca­te.

La pa­gi­na 4, avem un fo­to­jur­nal cu fo­to­gra­fii ca­re îți taie res­pi­rația din re­zer­vați­i­le na­tu­ra­le ru­sești, de un­de veți afla poa­te cu sur­prin­de­re că, înce­pând cu 1917, Ru­sia are o tra­diție is­to­ri­că a pro­te­cți­ei me­di­u­lui și o zes­tre de 34,6 mi­li­oa­ne de hec­ta­re strict pro­te­ja­te.

Iar la pa­gi­na 38, ar­ti­co­lul de co­per­tă al aces­tei ediții ara­tă cum ul­ti­me­le des­co­pe­riri din ști­i­nță și teh­no­lo­gie, pro­gre­se­le în an­tre­na­ment, tes­ta­re, nu­triție, asis­te­nță me­di­ca­lă și echi­pa­ment îi împing înain­te pe spor­ti­vi.

„MAREA PROVOCAREA URMĂTORILOR 30 DE ANI VA FI CUM SĂ ANTRENĂM CREIERUL ÎMPREUNĂ CU CORPUL.”

— BRUCE GEMMELL, ANTRENOR OLIMPIC DE NATAȚIE

Usain Bolt, le­gen­da ja­mai­ca­nă a sprin­tu­lui, n-are doar ari­pi la pi­ci­oa­re, ci și încă­lță­min­te ușoa­ră, pre­cum cea din ima­gi­ne, fă­cu­tă spe­cial pen­tru aler­ga­rea pe su­pra­fețe hi­gh-te­ch, ca­re re­tran­smit ra­pid ener­gia în pi­ci­oa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.