Ener­gie cu­ra­tă din­tr-o mi­nă de căr­bu­ne

National Geographic Romania - - SUMAR - TEXT: JASON TREAT

O ve­che mi­nă din Ger­mnaia ar pu­tea de­ve­ni ba­te­rie sub­te­ra­nă pen­tru ener­gia so­la­ră și eo­lia­nă.

PROVOCAREA: Ener­gia re­ge­ne­ra­bi­lă, eo­lia­nă și so­la­ră, es­te abun­den­tă; sto­ca­rea ei pen­tru vi­i­tor ră­mâne pro­ble­ma­ti­că. Un proi­ect aus­tra­lian fo­lo­sește o ba­te­rie uriașă li­tiu-ion, iar altul, din Ne­va­da, se ba­ze­a­ză pe sa­re to­pi­tă. Ger­ma­nia, ca­re in­ten­ţi­o­nea­ză să func­ţi­o­ne­ze cu ener­gie re­ge­ne­ra­bi­lă până în

, ape­le­a­ză chiar la in­fras­truc­tu­ra in­dus­tri­ei pe ca­re vrea să o înlo­cu­ias­că: a căr­bu­ne­lui. Pla­nul: tran­sfor­ma­rea mi­nei Pros­per-Ha­ni­el din Bot­trop într-o ba­te­rie. Ar fi unul din­tre pri­me­le proi­ec­te sub­te­ra­ne cu hi­dro­e­ner­gie din pom­pa­re ca­re s-a do­ve­dit efi­ci­en­tă pen­tru sto­ca­rea elec­tri­ci­tă­ţii. Dar, deși cu­ra­tă, me­to­da cos­tă – iar fi­nan­ţa­re încă nu s-a gă­sit.

Când ofer­ta de ener­giede­pășește ce­re­rea, cu elec­tri­ci­ta­tea în ex­ces se pom­pe­a­ză apa din re­zer­vo­rul sub­te­ran, prin tu­ne­lu­ri­le de­ja exis­ten­te, spre re­zer­vo­rul de la su­pra­față.La su­pra­față, tur­bi­ne­le eo­li­e­ne și pa­no­u­ri­le so­la­re ge­ne­re­a­ză ener­gie re­ge­ne­ra­bi­lă. Mi­na de căr­bu­ne, ca­re se va închi­de anul aces­ta, es­te de­de­subt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.