30 de ani de le­cții des­pre cli­mă

CÂT AM STAT SĂ DEMONSTRĂM CĂ SCHIMBĂRILE CLIMATICE SUNT O PROBLEMĂ DE POLUARE, AU DEVENIT MAI MULT DECÂT ATÂT.

National Geographic Romania - - SUMAR - TEXT: ANDREW REVKIN

Pro­ble­ma schim­bă­rii de cli­mă ge­ne­ra­te de om e tot mai acu­tă, iar răs­pun­su­ri­le nu țin pa­sul cu ea.

ACUM 30 DE ANI, im­pac­tul po­te­nțial dis­rup­tiv al emi­si­i­lor cu efect de se­ră ge­ne­ra­te de ar­de­rea com­bus­ti­bi­li­lor fo­si­li și a pă­du­ri­lor tro­pi­ca­le a ajuns pe pri­ma pa­gi­nă a zia­re­lor. Fu­se­se ne­voie de un se­col de ști­i­nță cu­mu­la­tă și de o schim­ba­re ma­jo­ră de per­spec­ti­vă. De fapt, Svan­te Arrhe­ni­us, cer­ce­tă­to­rul sue­dez ca­re, în 1896, a es­ti­mat pri­mul pro­po­rți­i­le încăl­zi­rii cau­za­te de ar­de­rea la sca­ră lar­gă a căr­bu­ne­lui, a con­si­de­rat-o mai cu­rând un be­ne­fi­ciu, atât pen­tru agri­cul­tu­ră, cât și pen­tru „un cli­mat mai blând și mai bun, mai ales în re­gi­u­ni­le mai reci ale Pă­mântu­lui”.

De-a lun­gul de­ce­ni­i­lor s-au mai pu­bli­cat ar­ti­co­le, prin­tre ca­re unul re­mar­ca­bil de clar, în 1956, în New York Ti­mes, ară­tând că acu­mu­la­rea emi­si­i­lor de ga­ze de se­ră din pro­du­cția de ener­gie va du­ce la schim­bări climatice de du­ra­tă. În închei­e­re, ar­ti­co­lul pre­co­ni­za im­pe­di­men­tul prin­ci­pal în ca­lea re­du­ce­rii emi­si­i­lor dău­nă­toa­re: abun­de­nța com­bus­ti­bi­li­lor fo­si­li. „Căr­bu­ne­le și țiței­ul sunt încă abun­den­te și ief­ti­ne în mul­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.