CAFEAUA CA­RE DUREAZĂ

Bei ca­fea și te re­la­xe­zi. Nu ai ne­voie să te gândești da­că vei pu­tea con­ti­nua să te bu­curi de ce­așca zil­ni­că, pen­tru că exis­tă ex­pe­rți ca­re au fă­cut de­ja asta pen­tru ti­ne.

National Geographic Romania - - JURNAL DE FOTOGRAF -

Astă­zi, în ță­ri­le cul­ti­va­toa­re de ca­fea, agro­no­mii au gri­jă ca soi­u­ri­le să fie nu doar pro­duc­ti­ve, ci și adap­ta­te la me­diu și cli­mă. Plan­te re­zis­ten­te la bo­li sunt dez­vol­ta­te și dis­tri­bu­i­te fer­mi­e­ri­lor.

Aceiași ex­pe­rți se asi­gu­ră ca o mi­că plan­tație să fie o afa­ce­re pros­pe­ră pen­tru o fa­mi­lie, una ca­re să ten­te­ze tână­ra ge­ne­rație să se ocu­pe în con­ti­nua­re de cul­tu­ra de boa­be aro­ma­te, păs­trând know­how-ul adu­nat de-a lun­gul tim­pu­lui.

Au gri­jă ca ex­pe­ri­e­nța cul­ti­va­to­ri­lor din toa­tă lu­mea să fie împăr­tăși­tă, iar so­luți­i­le bu­ne, ca­re evi­tă ri­si­pa și res­pec­tă so­lul și plan­te­le, să fie adop­ta­te.

Au gri­jă ca boa­be­le să fie cu­le­se la timp, se­lec­ta­te și bi­ne păs­tra­te. Apoi, cu aro­me­le lor im­bi­ba­te de gus­turi din adâncul pă­mântu­lui, pur­tând am­pren­ta imua­bi­lă a lo­cu­lui, să ajun­gă cât mai cu­rând și fă­ră oco­lișuri la ti­ne.

Bea-ți cafeaua, un om a cres­cut-o cu gri­jă pen­tru ti­ne, mu­lți alții s-au gândit cum să o fa­că să du­re­ze și în vi­i­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.