Lip­sa de somn

National Geographic Romania - - August - INTERVIU DE: SUSAN GOLDBERG FOTO: PE­TER YANG ACEST INTERVIU A FOST EDITAT PEN­TRU CONCIZIE ȘI CLARITATE.

„CÂND DORM OPT ORE, VĂD DIFERENȚA. ÎMI DAU SE­A­MA CĂ SUNT

MAI EFICIENTĂ, CĂ SUNT CEA MAI BUNĂ

VER­SI­U­NE A MEA.”

Mu­lțu­mim că împăr­tășești cu noi ce știi des­pre somn, su­bi­ec­tul nos­tru de co­per­tă. Tho­mas Edi­son îl nu­mea „o ab­sur­di­ta­te” și „un obi­cei prost”. E o idee înră­dă­ci­na­tă în cul­tu­ră?

Cred că es­te adânc înră­dă­ci­na­tă, dar ne aflăm într-un mo­ment de tran­sfor­ma­re. Ceea ce îi oprește pe oa­meni să acor­de pri­o­ri­ta­te som­nu­lui es­te te­a­ma că vor ra­ta ce­va, cum­va. Avem ex­pre­sii ca­re con­fir­mă asta – „O să dorm când oi fi mort”. Dar acum exis­tă mo­de­le de ur­mat, oa­meni ca­re acor­dă pri­o­ri­ta­te som­nu­lui și sunt su­per-efi­ci­e­nți.

Ești cu­nos­cu­tă ca o per­soa­nă am­biți­oa­să. Ai avut un mo­ment în ca­re ai spus „Tre­bu­ie să schimb ce fac”?

Da, în 2007, când am leși­nat din cau­za lip­sei de somn și a sur­me­na­ju­lui. Fi­ind o ma­mă di­vo­rța­tă, cu do­uă fi­i­ce ado­les­cen­te, mă hră­neam cu ilu­zia că era prețul suc­ce­su­lui și al ges­ti­o­nă­rii tu­tu­ror as­pec­te­lor vi­eții. Abia du­pă ce am leși­nat am înce­put să stu­di­ez ace­as­tă epi­de­mie de sur­me­naj. Se scri­se­se mult des­pre im­por­ta­nța ali­men­tați­ei și a exer­ciți­i­lor fi­zi­ce, dar som­nul era încă su­bes­ti­mat și ig­no­rat. Și ast­fel am scris car­tea.

Va acor­da vre­o­da­tă cul­tu­ra noas­tră pri­o­ri­ta­te dor­mi­tu­lui su­fi­ci­ent?

Im­por­ta­nța sa de­vi­ne tot mai cu­nos­cu­tă. Si­gur că mai exis­tă opo­ne­nți, ca­re încă se lau­dă cât de puțin dorm, dar ei de­vin un fel de di­no­zauri. Una din­tre me­ta­fo­re­le pe ca­re le fo­lo­sesc es­te că som­nul e ca ru­fe­le spă­la­te. N-o să le scoți cu ze­ce mi­nu­te mai de­vre­me ca să eco­no­mi­sești timp. Tre­bu­ie să ter­mini toa­te ci­clu­ri­le mași­nii de spă­lat. Și ci­clu­ri­le noas­tre de somn tre­bu­ie par­cur­se; alt­fel ne tre­zim și ne si­mțim ca niște ru­fe ude și mur­da­re.

Arianna Huffington, de 68 de ani, e co-fon­da­toa­re a por­ta­lu­lui Huffington Post și CEO și fon­da­toa­re a com­pa­ni­ei de wel­lness Thri­ve Glo­bal. A scris 15 că­rți, in­clu­siv The Sle­ep Re­vo­lu­ti­on: Tran­sfor­ming Yo­ur Li­fe, OneNi­ght at a Ti­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.