Arhe­o­lo­gia l-a aju­tat să dez­groa­pe tre­cu­tul. Acum o fo­lo­sește pen­tru a ex­plo­ra mi­grația mo­der­nă.

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

Ja­son De León și-a înce­put ca­ri­e­ra ca ar­he­o­log tra­diți­o­nal. A ex­ca­vat si­turi an­ti­ce din Me­xic, des­co­pe­rind ar­te­fac­te ve­chi de se­co­le – da­că nu mi­le­nii. Dar în timp ce își ter­mi­na di­zer­tația des­pre unel­te din pia­tră, s-a po­me­nit tot mai atras de mun­ci­to­rii de la să­pă­turi, ca­re i-au spus po­vești du­re­roa­se des­pre cum au tre­cut gra­nița în SUA doar pen­tru a fi de­por­tați. Deși cres­cut în apro­pi­e­re de gra­nița din­tre Te­xas și Ca­li­for­nia, De León și-a dat se­a­ma că nu știa ni­mic des­pre imi­grație. Dar s-a gândit că arhe­o­lo­gia ar pu­tea fi fo­lo­si­tă pen­tru a înțe­le­ge ace­as­tă pro­ble­mă con­tro­ver­sa­tă.

Pes­te cinci mi­li­oa­ne de oa­meni au încer­cat să tra­ver­se­ze Deșer­tul So­no­ran din 2000 încoa­ce. Cer­ce­tă­ri­le lui De León ara­tă cum s-a schim­bat mi­grația de-a lun­gul tim­pu­lui. De pil­dă, în 2009 a înce­put să gă­se­as­că sti­cle de plas­tic ne­gre. Fla­coa­ne­le al­be erau prea vi­zi­bi­le pen­tru pa­za de fron­ti­e­ră; acum mi­gra­nții ave­au la ei sti­cle de­co­ra­te cu sfi­nții pro­tec­tori ai mi­gra­nți­lor sau hă­rți cu re­pe­re­le im­por­tan­te – pro­du­se ale unei noi in­dus­trii ba­za­te pe mi­grația clan­des­ti­nă. De León își des­crie mun­ca de te­ren drept „eclec­ti­că”. În une­le zi­le par­cur­ge tra­se­e­le. În alte­le, poa­te că in­ter­vi­e­ve­a­ză mi­gra­nții la un adă­post, o ca­să de si­gu­ra­nță sau un tri­bu­nal – sau cau­tă ca­da­vre cu dro­na. Arhe­o­lo­gia pre­su­pu­ne „să încerci să înțe­le­gi com­por­ta­men­tul uman din tre­cut, stu­di­ind lu­cru­ri­le pe ca­re le la­să oa­me­nii în ur­mă”, spu­ne el. „Ni­meni n-a zis că tre­cu­tul tre­bu­ie să fie în ur­mă cu o mie de ani”.

Ja­son De León con­du­ce Proi­ec­tul Undo­cu­men­ted Mi­gra­ti­on. CE A GĂSIT EL:SCRISORI DE DRAGOSTE, UN CD PLAYER, TEQUILA,O BIBLIE CA­RE CONȚINEA BILETELA UN MECI DE FOTBAL DIN BOLIVIA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.