CO­BO­RÂRE ÎNTR-O MINĂ DE SULF

O dru­meție la 2 noap­tea într-un vul­can ac­tiv, un­de mi­ne­rii ex­trag sulf din­tr-un cra­ter ca­re scu­i­pă flă­cări al­bas­tre

National Geographic Romania - - Explorează - CONSEMNARE DE: NINA STROCHLIC FOTO: ANDREA FRAZ­ZET­TA

„CÂND EȘTI ÎN MINĂ, CERUL ES­TE ACOPERIT DE GAZE. ZI­UA ȘI NOAP­TEA SE CONFUNDĂ. TE SIMȚI SUSPENDAT ÎN TIMP.”

— Andrea Fraz­zet­ta

CU ȘASE LUNI ÎNAIN­TE

UN VIS VULCANIC

Voiam să do­cu­men­tez cum trăi­esc și lu­cre­a­ză oa­me­nii în me­dii ex­tre­me, pen­tru că asta ne poa­te învăța cum să ne adap­tăm la o pla­ne­tă în schim­ba­re. Mun­te­le Ijen din Ja­va de Est, Indo­ne­zia, e un vul­can ac­tiv ca­re co­nți­ne un lac acid și o mină de sulf. În adâncul cra­te­ru­lui, în ae­rul îngreu­nat de gaze to­xi­ce, mi­ne­rii ex­trag bu­căți de sulf. Ca­ră câte 70-90 kg până la mar­gi­nea cra­te­ru­lui și în va­le pen­tru a fi vându­te că­tre fa­brici, ca­re fo­lo­sesc sul­ful în fa­bri­ca­rea de pro­du­se pre­cum cos­me­ti­ce­le și za­hă­rul.

CU TREI ZI­LE ÎNAIN­TE

LISTA DE BAGAJE

ESENȚIALE

Am ate­ri­zat pe Ja­va și am mers trei zi­le cu mași­na până la mun­te­le Ijen. În timp ce mă pre­gă­te­am de de­pla­sa­re, am aflat că ga­zul sul­fu­ros e im­pre­vi­zi­bil. Une­ori e atât de dens, încât nu poți ve­dea sau res­pi­ra. Da­că se întâmplă așa ce­va, nu in­tra în pa­ni­că, am fost sfă­tu­it – aște­ap­tă să-l ri­si­pe­as­că vântul.

Oche­lari de pro­te­cție Apă și ba­toa­ne ener­gi­zan­te

Ge­a­că groa­să pen­tru fri­gul din tim­pul no­pții Lam­pă fron­ta­lă

CU O ORĂ ÎNAIN­TE

GA­TA DE LANSARE

La poa­le­le vul­ca­nu­lui, am închi­riat o mas­că de gaze. De aco­lo am ur­cat la mar­gi­nea mun­te­lui, un­de se strâng tu­riștii du­pă lă­sa­rea întu­ne­ri­cu­lui pen­tru a ve­dea flă­că­ri­le al­bas­tre re­zul­ta­te din ar­de­rea ga­ze­lor. Însă da­că faci doar o fo­to­gra­fie fru­moa­să cu flă­că­ri­le, pi­er­zi po­ves­tea uma­nă. Mi­ne­rii aleg noap­tea ca să co­boa­re în cra­ter și să-și fa­că mun­ca is­to­vi­toa­re, pen­tru că es­te mai ră­coa­re. Am vrut să in­tru în mină. La ora 02:00 i-am ur­mat în cra­ter pen­tru a pe­tre­ce noap­tea aco­lo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.