CONTEXT

GRAȚIE CARACTERISTICILOR SA­LE GEOMORFOLOGICE ȘI LIMNOLOGICE, ÎNCÂNTĂTORUL LAC CUEJ­DEL A FOST DE­CLA­RAT RE­ZER­VAȚIE NA­TU­RA­LĂ ÎN ANUL 2004.

National Geographic Romania - - Jurnal De Fotograf - —GHEORGHE POPA

A FOST DRAGOSTE la pri­ma ve­de­re. Dru­mul ca­re du­ce spre lac cre­e­a­ză sus­pans, șer­pu­i­ește, ur­că și co­boa­ră prin­tr-o pă­du­re de foi­oa­se ames­te­ca­tă cu co­ni­fe­re. Chiar înain­te de a ajun­ge la ma­luri, co­drul se înde­sește și for­me­a­ză par­că un tu­nel di­rect că­tre ini­ma na­tu­rii. Ajuns aici, ești izo­lat aproa­pe in­stant de ci­vi­li­zație, ră­mâi fă­ră sem­nal la te­le­fon, iar li­niștea es­te atât de adâncă, încât au­zi ari­pi­le pă­să­ri­lor în zbor și hai­te­le de lu­pi ur­lând în de­păr­ta­re. Sunt mo­men­te în ca­re acest loc poa­te fi ire­al de fru­mos. Într-o iar­nă a nins abun­dent, iar la­cul nu era înghețat. Am reușit atunci să sur­prind re­fle­xia pă­du­rii pli­nă de ză­pa­dă proas­pă­tă în apa ca­re era pe ju­mă­ta­te îngheța­tă. A fost un mo­ment spe­cial, cu ca­re nu m-am mai întâlnit ni­ci­o­da­tă.

La­cul Cuej­del s-a for­mat în do­uă eta­pe: în anul 1978 au avut loc alu­ne­cări de te­ren de pe ver­san­tul stâng pe o su­pra­față de 35 ha, iar du­pă cu­tre­mu­rul din anul 1990 și pre­ci­pi­tați­i­le abun­den­te din 1991, alu­ne­că­ri­le de te­ren s-au re­ac­ti­vat, blo­când în to­ta­li­ta­te al­bia pârâu­lui Cuej­del. În aval s-au for­mat alte pa­tru la­curi de di­men­si­uni mai mici. De-a lun­gul ul­ti­mi­lor pa­tru ani, am fost de ne­nu­mă­ra­te ori la Cuej­del, pri­vin­du-l ca pe o oglin­dă fer­me­ca­tă ca­re, de fi­e­ca­re da­tă, mi-a ară­tat altce­va. Prin­tre alte­le, m-a învățat foar­te mul­te lu­cruri des­pre teh­ni­ca fo­to­gra­fi­că și des­pre vre­me în ge­ne­ral. Și lo­cul mi se pa­re în con­ti­nua­re ire­zis­ti­bil da­to­ri­tă ne­nu­mă­ra­te­lor po­si­bi­li­tăți de fo­to­gra­fi­e­re, de la de­ta­lii cu co­pa­cii din apă la ca­dre lar­gi, ca­re pot fi scoa­se în evi­de­nță în anu­mi­te si­tuații de ce­ață, până la un ră­să­rit sau un apus dra­ma­tic. Toa­te trăi­esc apoi în min­tea mea ca un fer­ment de ne­o­prit al ima­gi­nați­ei. Încet-încet, la­cul Cuej­del a de­venit un proi­ect per­so­nal. Am reușit să-l fac cu­nos­cut și să strâng o se­rie de fo­to­gra­fii ca­re sper să de­vi­nă do­cu­men­te im­por­tan­te pen­tru Re­zer­vația Na­tu­ra­lă La­cul Cuej­del.

Mi­roa­se a toam­nă. Ni­cio boa­re de vânt! Încre­me­ni­rea ae­ru­lui per­mi­te re­fle­xia aproa­pe per­fec­tă a pă­du­rii dim­pre­jur. Ima­gi­nea pic­tu­ra­lă a la­cu­lui es­te acom­pa­nia­tă de cânte­cul ma­ti­nal al pă­să­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.