Lob­by con­tra lim­ba­ju­lui on­li­ne os­til

National Geographic Romania - - Spre Viitor - — NINA STROCHLIC

Cum – şi de ce – se agre­se­a­ză între ei adul­ţii ame­ri­cani pe in­ter­net? În 2017, Cen­trul de Cer­ce­ta­re Pew a venit cu niş­te ci­fre. Într-un stu­diu în ca­re au fost im­pli­ca­te apro­xi­ma­tiv 4.000 de per­soa­ne, pa­tru res­pon­den­ţi din ze­ce au de­cla­rat că au fost hăr­ţu­i­ţi. Po­li­ti­ca a fost su­bi­ec­tul ca­re a de­clan­şat ce­le mai nu­me­roa­se ac­te de hăr­ţu­i­re. Cam o trei­me din cei ata­ca­ţi – de­mo­cra­ţi şi re­pu­bli­cani în ega­lă mă­su­ră – au spus că au fost hăr­ţu­i­ţi din cau­za con­vin­ge­ri­lor lor po­li­ti­ce. Mai mult de ju­mă­ta­te din cei ca­re fu­se­se­ră hăr­ţu­i­ţi au spus că nu cu­nosc iden­ti­ta­tea făp­ta­şu­lui; cir­ca no­uă din ze­ce au spus că ano­ni­ma­tul on­li­ne aco­pe­ră com­por­ta­men­te­le gre­şi­te, agre­si­ve. Din­tre cei ca­re au fost mar­to­rii hăr­ţu­i­rii on­li­ne a unei alte per­soa­ne, ce­va mai pu­ţin de o trei­me au re­ac­ţi­o­nat sau au luat mă­suri, iar ce­va mai mult de o trei­me au spus că nu au avut ni­ci­un fel de re­ac­ţie.

CÂT DE UŞOR ES­TE să împroş­ti ano­nim in­sul­te pe reţelele de socializare? În vi­zi­u­nea ar­tis­tu­lui Ja­vi­er Ja­en, e la fel uşor ca şi când o ca­ta­pul­tă ro­bus­tă ar arun­ca un ou – în acest caz, oul al­băs­trui ca­re era ini­ţial ava­ta­rul ano­nim dis­tri­bu­it au­to­mat de Twit­ter. Ide­ea lui a fost să ex­pri­me „ura în epo­ca Inter­ne­tu­lui, în spe­cial în re­ţe­aua de socializare a pă­să­rii al­bas­tre”, a de­cla­rat Ja­en. „De­ja aştept ca tro­lii de pe Twit­ter să cri­ti­ce ima­gi­nea.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.