Par­ks of Ther­me

CÂND NA­TU­RA ÎNTÂLNEȘTE ORAȘUL

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

Tren­dul par­cu­ri­lor ur­ba­ne es­te unul în as­cen­si­u­ne în între­a­ga Eu­ro­pă, cu atât mai mult în orașe pre­cum Bu­cu­rești­ul, în ca­re oa­me­nii au o ne­voie tot mai ac­cen­tua­tă de a avea ac­ces la spații ver­zi pen­tru odih­nă, re­la­xa­re și re­cre­e­re, în pro­xi­mi­ta­tea zo­nei în ca­re lo­cu­i­esc sau lu­cre­a­ză. Înce­pând de va­ra ace­as­ta, Par­ks of Ther­me își gă­sesc lo­cul pe har­ta atra­cți­i­lor bu­cu­rește­ne, în ca­drul ce­lui mai ma­re cen­tru de re­la­xa­re, dis­tra­cție și wel­lness din Eu­ro­pa.

#Par­ksOfTher­me es­te con­cep­tul sub ca­re se întâlnesc trei par­curi ur­ba­ne te­ma­ti­ce, cu fa­ci­li­tăți uni­ce de re­la­xa­re, gândi­te pen­tru a con­tri­bui la îmbu­nă­tăți­rea ca­li­tății vi­eții ce­lor ca­re le trec pra­gul, la o sta­re de bi­ne fi­zi­că, dar mai ales emoți­o­na­lă, aju­tând la di­mi­nua­rea stre­su­lui și su­sți­nând, în ace­lași timp, între­gul sis­tem ur­ban din punct de ve­de­re eco­lo­gic. Prin va­ri­e­ta­tea de spe­cii de plan­te și prin te­ma­ti­ci­le spe­cif­ce, par­cu­ri­le din car­dul Ther­me au o com­po­nen­tă edu­cați­o­na­lă pu­ter­ni­că, pe te­ma bi­o­di­ver­si­tății ur­ba­ne.

Par­cul Feng Shui: Echi­li­bru ori­en­tal, la 10 mi­nu­te de agi­tația orașu­lui

Par­cul Feng Shui, o oa­ză de ener­gie și un spec­ta­col de ve­ge­tație, stă la dis­po­ziția între­gii fa­mi­lii, cu pes­te 120 de spe­cii pe­re­ne de plan­te și pes­te 40 de co­paci, toa­te aces­tea dis­tri­bu­i­te sub for­ma a opt gră­dini, in­spi­ra­te de ce­le pa­tru ele­men­te ale vi­eții, dis­pu­se du­pă re­gu­li­le stră­ve­chi ale ar­mo­ni­ei din­tre om și na­tu­ră. Chi-ul, ener­gia po­zi­ti­vă uni­ver­sa­lă din ve­chea tra­diție chi­ne­ză, plu­tește ne­per­tur­ba­tă în acest parc, am­pla­sat în zo­na ex­te­ri­oa­ră Ga­la­xy.

Par­cul Pan­gea: Li­niștea pri­mor­dia­lă de­vi­ne o sta­re ac­ce­si­bi­lă

Par­cul Pan­gea, un puz­zle imens de ve­ge­tație, re­dă li­niștea înce­pu­tu­lui de lu­me, de di­nain­te ca pă­mântul să ara­te așa cum îl știm astă­zi. Între­a­ga ar­hi­tec­tu­ră se in­spi­ră din ge­ne­za Ter­rei, din su­per­con­ti­nen­tul an­tic Pan­gea, reu­nind 12 spe­cii de ar­bori spec­ta­cu­loși, mi­ne­ra­le preți­oa­se și plan­te me­di­ci­na­le ca­re cal­me­a­ză, echi­li­bre­a­ză și tra­te­a­ză di­ver­se afe­cți­uni ale or­ga­nis­mu­lui. Ce­le no­uă con­ti­nen­te se com­ple­te­a­ză re­ci­proc în zo­na ex­te­ri­oa­ră The Palm.

Înver­zi­rea spați­i­lor ur­ba­ne re­pre­zin­tă una din­tre ce­le mai im­por­tan­te in­ves­tiții ale ul­ti­mi­lor ani, iar par­cu­ri­le te­ma­ti­ce una din­tre ce­le mai apre­cia­te for­me ale acestui fe­no­men.

Toam­na ace­as­ta, com­ple­xul va inau­gu­ra și un al trei­lea parc, Fi­bo­nacci, un con­cept de ma­re com­ple­xi­ta­te, con­stru­it pe prin­ci­pii ma­te­ma­ti­ce. Fiți ga­ta să le des­co­pe­riți!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.