FĂ­RĂ GRI­JI PE PLANETA ROȘIE

National Geographic Romania - - Spre Viitor - — LC

Vă sta­bi­liți pe Mar­te? Ra­diați­i­le sunt uci­gă­toa­re. Pen­tru a blo­ca ra­ze­le cos­mi­ce dău­nă­toa­re, lă­sând to­tuși lu­mi­na să pă­trun­dă, ha­bi­ta­tul pro­tec­tor de mai jos ar fo­lo­si ghe­ață. Pla­nul: un tran­sport de com­po­nen­te pen­tru Mars Ice Ho­me ar ate­ri­za și ar înce­pe să se in­sta­le­ze. O rețea cir­cu­la­ră de ce­lu­le s-ar um­fla și s-ar um­ple cu apă din sur­se ma­rți­e­ne. Ace­as­ta ar îngheța în scu­tul an­ti-ra­diație. Ca­se­le ar pu­tea fi co­nec­ta­te pen­tru a crea o ba­ză ex­ten­si­bi­lă. Proi­ec­tul va fa­ce par­te din mi­si­u­nea MISSE-11 din 2019, ca­re va tes­ta re­zis­te­nța ma­te­ria­le­lor, atașându-le Stați­ei Spația­le Inter­nați­o­na­le. CA­SE­LE DE GHE­AȚĂ I-AR PU­TEA PROTEJA PE COLONIȘTII DE PE MAR­TE DE RADIAȚII

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.