NEXT-IMAGE: Ge­ne­rația ur­mă­toa­re în co­nți­nu­tul vi­zual

Fo­to­gra­fia ta poa­te apă­rea în pa­gi­ni­le re­vis­tei National Geographic cu aju­to­rul con­cur­su­lui de fo­to­gra­fie cu te­le­fo­nul mo­bil NEXT-IMAGE de la Hua­wei.

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

Teh­no­lo­gia fo­to­gra­fi­că din smar­tpho­ne-uri­le de azi e ex­traor­di­na­ră, iar Hua­wei P20 Pro des­chi­de dru­muri noi, per­mițându-le uti­li­za­to­ri­lor să fa­că fo­to­gra­fii de înal­tă ca­li­ta­te în ori­ce con­diții – de la soa­re puternic la no­pți cu lu­mi­nă sla­bă –, arun­când o pun­te între lumea ama­to­ri­lor și cea a pro­fe­si­o­niști­lor. Cu trei sen­zori foto, zoom hi­brid de 5x, fo­to­sen­si­bi­li­ta­te ISO ma­re și un AI ino­va­tor, ori­ce con­diții de­vin ac­ce­si­bi­le.

Pen­tru a încu­ra­ja cre­a­ti­vi­ta­tea ge­ne­rați­ei ur­mă­toa­re de fo­to­gra­fi, Hua­wei a lan­sat con­cur­sul NEXT-IMAGE – des­chis tu­tu­ror uti­li­za­to­ri­lor de te­le­foa­ne Hua­wei – prin ca­re își va pu­ne la încer­ca­re no­ua teh­no­lo­gie.

Câști­gă­to­rul Ma­re­lui pre­miu NEXT-IMAGE, ales de un ju­riu ca­re îl va in­clu­de și pe fo­to­gra­ful National Geographic Do­mi­nic Brac­co, va pri­mi un ate­li­er ex­clu­siv în Ita­lia* cu un fo­to­graf National Geographic, 10.000 de eu­ro și un Ma­te­book X. În plus, fo­to­gra­fia sa va fi pu­bli­ca­tă în re­vis­ta National Geographic (CEE și ță­ri­le nor­di­ce). Câști­gă­to­rii ce­lor­lal­te ca­te­go­rii vor pri­mi un Hua­wei P20 Pro.

Brac­co ex­pli­că ce va cău­ta la Ma­re­le pre­miu: „Ce­le mai bu­ne ima­gini sunt ce­le ca­re tran­smit emoții pu­ter­ni­ce și fac pri­vi­to­rul să își pună între­bări. Poa­te fi un ca­dru sim­plu, dar sen­zația ima­gi­nii tre­bu­ie să eclip­se­ze ori­ce altce­va.”

Con­cur­sul mai are șase ca­te­go­rii, fi­e­ca­re cu câte pa­tru pre­mii. Ca­te­go­ri­i­le sunt:

Ca­te­go­ria Good Ni­ght – ca­re scoa­te în evi­de­nță ca­pa­ci­ta­tea te­le­fo­nu­lui de a fo­to­gra­fia și zi­ua, și noap­tea – ima­gini sur­prin­se se­a­ra și noap­tea, până acum o pe­ri­oa­dă di­fi­ci­lă pen­tru fo­to­gra­fii ca­re fo­lo­sesc te­le­fo­nul.

Hel­lo, Li­fe! – mo­men­te ca­re ne in­spi­ră din viața de zi cu zi

Fa­ces – un oma­giu adus iden­ti­tății și au­to­per­ce­pți­ei

Check-In – des­co­pe­ri­rea de lo­curi și ex­pe­ri­e­nțe noi

Na­tu­re – flo­ră, fau­nă și pei­sa­je în sta­rea lor na­tu­ra­lă

Sto­ry­board – o po­ves­te spu­să doar cu aju­to­rul unei gri­le de no­uă ima­gini

Con­cur­sul se des­fășoa­ră de pe 9 iu­lie până pe 30 au­gust 2018. Câști­gă­to­rii vor fi anu­nțați pe 10 sep­tem­brie 2018.

Aflați mai mul­te des­pre con­curs și ci­tiți ter­me­nii și con­diți­i­le la http://cam­paign.con­su­mer.hua­wei.com/ro/.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.