CON­TEXT

VI­NUL DE CA­LI­TA­TE A DE­VENIT PROI­ECT DE ȚA­RĂ PEN­TRU O MI­CĂ NAȚIUNE AFLATĂ ME­REU ÎN UM­BRA VIȚEI-DE-VIE.

National Geographic Romania - - Jurnal De Fotograf - —CĂ­TĂ­LIN GRU­IA

ÎN 2018, CHIȘI­NĂUL e Ca­pi­ta­la Mon­dia­lă a Tu­ris­mu­lui Vi­ni­col. Iar Republica Moldova – ța­ra pen­tru ca­re, de ar fi să se sal­ve­ze de un Po­top de să­ră­cie, izo­la­re și emi­grație, Arca lui Noe este un bu­toi. Un bu­toi de vin bun.

În de­ce­ni­i­le so­vi­e­ti­ce, Ba­sa­ra­bia s-a spe­cia­li­zat în vin pro­dus in­dus­trial – cât mai mult și ief­tin – ca­re să sa­tis­fa­că se­tea nes­fârși­tă a URSS. În anii 1950-60, Republica Moldova a fost țin­ta unui uriaș pro­gram co­mu­nist de inves­tiții în vi­ti­cul­tu­ră: au fost plan­ta­te cir­ca 150.000 ha (ri­di­când su­pra­fața to­ta­lă cu pod­go­rii la pes­te 235.000 ha), pro­du­când o cin­ci­me din vi­nul con­su­mat în Uni­u­nea So­vi­e­ti­că. Ța­ra a fost de­tur­na­tă de la acest ma­rș hei­ru­pist (în ur­ma că­ru­ia ima­gi­nea și ca­li­ta­tea vi­nu­lui mol­do­venesc au avut de su­fe­rit) de do­uă re­le și mai mari, ve­ri­ta­bi­le de­zas­tre nați­o­na­le.

1. Cam­pa­nia pro­hi­biți­o­nis­tă (re­for­ma al­coo­lu­lui) a lui Mi­hail Gor­ba­ci­ov din a do­ua ju­mă­ta­te a ani­lor ’80, ca­re voia să-i mai înțar­ce pe ruși, a cos­tat Republica Moldova 70% din vii – de­frișa­te fă­ră mi­lă în col­ho­zuri.

2. În 2006, Vladimir Putin a ta­xat com­por­ta­men­tul preșe­din­te­lui Vladimir Vo­ro­nin, neas­cul­tă­tor (în re­gle­men­ta­rea pro­ble­mei Tran­snis­tri­ei şi a ori­en­tă­rii pro­eu­ro­pe­ne a Mol­do­vei), prin­tr-un răz­boi al vi­nu­lui. Fe­de­rația Ru­să, împreu­nă cu Ucrai­na, Bi­e­lo­ru­sia și alte țări din fos­tul spațiu so­vi­e­tic re­pre­zen­tau 85% din ex­por­tu­ri­le de vin ale Re­pu­bli­cii Moldova.

Du­pă un an şi ju­mă­ta­te, când Rusia a ri­di­cat em­bar­go­ul, in­dus­tria mol­do­veneas­că de pro­fil era în pra­gul fa­li­men­tu­lui. În anii ur­mă­tori, ma­ca­zul a fost schim­bat că­tre Occi­dent și, im­pli­cit, că­tre vin de ca­li­ta­te. Lu­cru­ri­le par a fi pe dru­mul cel bun: în 2017, vi­nu­ri­le ba­sa­ra­be­ne au pri­mit 267 de me­da­lii la com­pe­tiți­i­le in­ter­nați­o­na­le: prac­tic, unul din trei vi­nuri pro­pu­se a fost pre­miat.

Azi, R. Moldova are cir­ca 20 de vi­nă­rii mici și mij­lo­cii ca­re s-au re­o­ri­en­tat că­tre ex­ce­le­nță și ca­li­ta­te.

Inves­tiți­i­le re­cen­te de la Cas­tel Mi­mi au re­a­dus la splen­doa­rea de odi­ni­oa­ră ace­as­tă vi­nă­rie fon­da­tă de Con­stan­tin Mi­mi, ul­ti­mul gu­ver­na­tor al Ba­sa­ra­bi­ei ța­ris­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.