VÂNTURELUL-DE-SE­A­RĂ

National Geographic Romania - - Explorează - TEXT ȘI FO­TO: HELMUT IGNAT

ÎN MAI 2009, am avut plă­ce­rea de a-l însoți în Del­ta Du­nă­rii pe Ma­nuel Pres­ti, câști­gă­tor al Wil­dli­fe Pho­to­grap­her of the Ye­ar, cel mai pres­ti­gi­os pre­miu de fo­to­gra­fie de na­tu­ră, ca­re do­cu­men­ta pe­li­ca­nii pen­tru proi­ec­tul Wild Won­ders of Eu­ro­pe. Con­duși de ghi­dul Ili­uță Go­e­an, am avut o săp­tă­mână in­ten­să, cu­trei­e­rând toa­tă Del­ta în cău­ta­rea pe­li­ca­ni­lor, din zori și până du­pă apus. Într-o se­a­ră, pe ca­na­lul Sti­poc, am stat câte­va ore în bar­ca le­ga­tă de un grind, ur­mă­rind (fă­ră ca­mu­flaj) ri­tua­lul de împe­re­che­re al unor vântu­rei-de-se­a­ră, ră­pi­toa­re pro­te­ja­te, ra­re în Ro­mânia. Co­lo­nia de pe Sti­poc nu­mă­ra 5-6 pe­re­chi, dar pot fi întâlni­te și une­le de pes­te 20 de pe­re­chi. Po­pu­lația din Ro­mânia e es­ti­ma­tă la 200-600 de pe­re­chi. „Fal­co ves­per­ti­nus e sin­gu­ra spe­cie de ră­pi­toa­re din Ro­mânia ca­re se așe­a­ză în co­lo­nii, uti­li­zând de obi­cei cu­i­bu­ri­le cor­vi­de­lor, în spe­cial ale ci­o­ri­lor-de­se­mă­nă­tu­ră. Prin­tr-o ci­u­da­tă aso­ci­e­re, vânturelul preia ce­va din com­por­ta­men­tul ci­o­rii, cău­tându-și de multe ori hra­nă pe sol, une­ori chiar în ur­ma trac­toa­re­lor de pe câmp”, spu­ne bi­o­lo­gul Vlad Ci­o­flec. Dar vânea­ză și in­sec­te sau ur­mă­rește ma­mi­fe­re mici, broaște și șer­pi, pla­nând la punct fix, de obi­cei în amurg (de un­de și nu­me­le).

Pa­să­rea de 130-200 gr., cu pe­naj ru­gi­niu la fe­me­le­le ce­va mai mari și gri închis la mas­cu­li, este în de­clin ac­cen­tuat. În ves­tul ță­rii, Gru­pul Mil­vus de­ru­le­a­ză ac­ti­vi­tăți in­ten­se de mo­ni­to­ri­za­re și con­ser­va­re a spe­ci­ei, ca­re pot însă in­tra în con­flict cu in­te­re­se­le de dez­vol­ta­re ale au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le.

Împe­re­che­rea vântu­re­lu­lui-de-se­a­ră du­re­a­ză câte­va se­cun­de și se re­pe­tă la in­ter­val de câte­va mi­nu­te. De­pu­ne trei-pa­tru ouă, eclo­za­te în 22-23 de zi­le (re­cord pen­tru șoi­mi), iar pu­ii de­vin in­de­pen­de­nți în cam o lu­nă. În mi­grația de mii de ki­lo­me­tri spre su­dul Afri­cii se adu­nă sto­luri de su­te de exem­pla­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.