PRIMĂVERI MU­TE LA FER­MĂ

National Geographic Romania - - Spre Viitor - TEXT: DAISY CHUNG ȘI MI­CHA­EL GRESHKO

PE MĂ­SU­RĂ CE în UE apar tot mai multe fer­me in­dus­tria­le, te­re­nu­ri­le lor de­vin tot mai tă­cu­te – lip­si­te de pă­să­ri­le ca­re la um­ple­au când­va de cântec. Din 1980, nu­mă­rul de pă­sări săl­ba­ti­ce ca­re po­pu­lau câmpu­ri­le cul­ti­va­te ale Eu­ro­pei a scă­zut cu 55%. Și doar în ul­ti­mii 17 ani, nu­mă­rul de pă­sări de la fer­me­le din Fra­nța a scă­zut cu o trei­me – „aproa­pe de o ca­tas­tro­fă eco­lo­gi­că”, po­tri­vit unui stu­diu re­cent. Agri­cul­tu­ra in­ten­si­vă e cau­za aces­tor pi­er­deri. Ha­bi­ta­te­le un­de se înmu­lțe­au, își fă­ce­au cu­i­buri și ier­nau pă­sări sunt acum câmpuri cul­ti­va­te, iar pes­ti­ci­de­le le-au ucis sur­sa de hra­nă. În ul­ti­mii 27 de ani, Ger­ma­nia și-a pi­er­dut 75% din ma­sa de in­sec­te zbu­ră­toa­re. Chiar și pă­să­ri­le ca­re de obi­cei se adap­te­a­ză la oa­meni s-au împuți­nat la fer­me, su­ge­rând că te­re­nul e mai puțin ca­pa­bil să su­sți­nă toa­te spe­ci­i­le. Ca să opre­as­că pi­er­de­rea pă­să­ri­lor din pe­ri­me­trul fer­me­lor, cer­ce­tă­to­rii afir­mă că agri­cul­tu­ra tre­bu­ie re­gândi­tă în spi­ri­tul na­tu­rii: mai puțin de­pen­den­tă de chi­mi­ca­le, mai di­ver­să ca flo­ră și mai os­pi­ta­li­e­ră pen­tru fau­na lo­ca­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.