GA­TA DE SEX 24 DE ORE – PE AN

National Geographic Romania - - Explorează - FO­TO: JOEL SARTORE — PATRICIA EDMONDS

PE EL ÎL CHE­A­MĂ SUNDAR. Pe ea, Khu­si. Le-au fă­cut cu­noş­tin­ţă niş­te pe­ţi­tori din No­ua Ze­e­lan­dă – din ha­bi­ta­tul pen­tru pan­da-roșu de la Gră­di­na Zoo­lo­gi­că Wel­lin­gton. Obi­ec­ti­vul: re­pro­du­ce­rea.

Re­ţe­le glo­ba­le de pro­gra­me pen­tru re­pro­du­ce­rea în cap­ti­vi­ta­te pun ani­ma­le în co­mun pen­tru împe­re­cheri, spe­rând să re­fa­că po­pu­la­ţi­i­le spe­ci­i­lor în pe­ri­col şi să spo­re­as­că di­ver­si­ta­tea ge­ne­ti­că. În 2015, când Sundar şi Khu­si au venit de la gră­dini zoo­lo­gi­ce di­fe­ri­te şi s-au întâlnit la Wel­lin­gton, „s-au înţe­les foar­te bi­ne”, spu­ne Ma­xi­ne Jen­kins, li­de­rul echi­pei ca­re se ocu­pă de car­ni­vo­re. Chiar şi aşa, pen­tru pan­da-roșii e des­tul de com­pli­cat să-şi înte­mei­e­ze o fa­mi­lie, fi­in­dcă fe­me­la in­tră în căl­duri doar o da­tă pe an, timp de 24 de ore.

Într-o zi de iu­lie din 2017, îngri­ji­to­rii de la zoo au re­mar­cat com­por­ta­men­te­le de cur­ta­re: vo­ca­li­ze zgo­mo­toa­se, Sundar fo­rțând-o pe Khu­si să co­boa­re din­tr-un co­pac, ur­mă­rind-o ore în șir, iar apoi… co­pu­lația (nu doar una). Du­pă câte­va luni, au apă­rut alte sem­ne grăi­toa­re: Khu­si pă­rea mai gre­oaie şi adu­na be­ţe şi frun­ze ca să-şi fa­că un cul­cuş.

Pe 17 de­cem­brie, Khu­si a adus pe lu­me un pui. Nu­me­le lui este Ngi­ma, ca­re în ne­pa­le­ză înse­am­nă „soa­re­le de pe cer”. Într-o bu­nă zi, spu­ne Jen­kins, şi Ngi­ma ar pu­tea „să fa­că par­te din pro­gra­mul de re­pro­du­ce­re”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.