ȘERVEȚELE IN­TI­ME DE LA BAR­ZA

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

O igi­e­nă in­ti­mă op­ti­mă este prin­ci­pa­la so­luție pen­tru evi­ta­rea de­cla­nșă­rii in­fe­cți­i­lor în zo­na ge­ni­ta­lă. De ace­ea, BAR­ZA te înde­am­nă să ai gri­jă de să­nă­ta­tea ta in­ti­mă și îți re­co­man­dă șer­vețe­le­le in­ti­me cu so­luție de bi­car­bo­nat de so­diu, un in­gre­di­ent na­tu­ral, re­co­man­dat pen­tru asi­gu­ra­rea unei igi­e­ne in­ti­me co­res­pun­ză­toa­re, pen­tru eli­mi­na­rea sen­zați­ei de dis­con­fort și a mi­ro­su­ri­lor ne­plă­cu­te. For­mu­la so­luți­ei de bi­car­bo­nat de so­diu a fost cre­a­tă du­pă recomandările me­di­ci­lor gi­ne­co­lo­gi. Tes­tat der­ma­to­lo­gic, pa­che­tul de șervețele in­ti­me BAR­ZA co­nți­ne 20 de bu­căți și e ușor de tran­spor­tat.

WWW.TESTULBARZA.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.