Mi­ra­co­lul de la Vis­cri

National Geographic Romania - - Octombrie | Pagina Redactiei - CĂTĂLIN GRUIA

A fost oda­tă ca ni­ci­o­da­tă în Ța­ra Ovă­zu­lui, și să tot fie de-atunci vreo 30 de ani, un ma­re exod al ce­lor mai mun­ci­toa­re din­tre fur­nici. În mușu­roai­e­le pe ca­re le-au pă­ră­sit sașii, du­ra­te în pia­tră din moși-stră­moși, toți vred­nici și aus­teri gos­po­dari, s-au aci­uat grei­e­rii. De ce­le mai mul­te s-a ales pra­ful…

Exis­tă însă un loc un­de mușu­roi­ul a fost re­pa­rat și re­a­dus la viață cu câte­va su­te de grei­eri de­dați la școa­la va­lo­ri­lor fur­ni­cești. Vis­cri, un sat cu pes­te 80% po­pu­lație de et­nie ro­mă, a de­venit bran­dul cel mai fai­mos al tu­ris­mu­lui ru­ral din Ro­mânia. Acest mi­ra­col a fost po­si­bil grație unei ma­me-fur­ni­că, Re­gi­na Ți­ga­ni­lor, cum i-au spus gu­ri­le re­le, în ju­rul că­reia s-a rein­ven­tat co­mu­ni­ta­tea. Fur­ni­ca e Ca­ro­li­ne Fer­no­lend, de­veni­tă re­cent preșe­din­tă a Mi­hai Emi­nes­cu Trust (MET). Mi-am re­des­co­pe­rit pa­tri­o­tis­mul de cu­rând și de ne­voie, vă­zând cum toți pri­e­te­nii mei ple­a­că pes­te ho­ta­re și si­mțind poa­te doar o um­bră din pus­ti­ul căs­cat în ini­ma lui Ca­ro­li­ne în anii '90, când s-a con­su­mat ma­re­le exod al sași­lor ar­de­leni. Am mers la Vis­cri să mă con­ving că mi­ra­co­lul es­te ade­vă­rat, că emi­gra­rea e doar o mo­dă fa­ci­lă, nu uni­ca so­luție, că te poți re­a­li­za și-n ța­ra ta, și-n sa­tul tău, fă­când ace­le­ași lu­cruri ca afa­ră, adi­că mun­cind mai mult și de­venind un pic mai bun în fi­e­ca­re zi.

Și am ple­cat con­ver­tit la op­ti­mis­mul lui Ca­ro­li­ne, la con­vin­ge­rea ei că da­că ne vom tre­zi la timp și vom res­pec­ta va­lo­ri­le din ju­rul nos­tru, fo­lo­sin­du-le pen­tru noi, în via­ţa cea de zi cu zi, da­că ne-om du­miri ci­ne sun­tem și ce avem, da­că ne vom re­des­co­peri mândria și vred­ni­cia, pu­tem să fim ia­răși ce am fost și chiar mai mult de­cât atât. E drept, es­te ne­voie de un proi­ect de ța­ră sau de sat, e ne­voie de omul pro­vi­de­nțial ca­re să fa­că te­ra­pie de grup cu ai săi, de­pri­mați, le­ne­viți de pa­ra mă­lăiață a aju­to­ru­lui so­cial, înto­rși unii împo­tri­va alto­ra, pen­tru a-i uni în ju­rul unui țel co­mun. Avem ne­voie de 1001 de clo­ne ale lui Ca­ro­li­ne.

Ca­ro­li­ne Fer­no­lend o între­ba­se pe Jes­si­ca Do­u­glas-Ho­me cum ar pu­tea să sal­ve­ze Vis­cri. „Îl voi adu­ce aici pe Pri­nțul de Wa­les”, a răs­puns ea. În mai 2002 a avut loc pri­ma vi­zi­tă la Vis­cri a Pri­nțu­lui Char­les, flan­cat în acest in­stan­ta­neu sur­prins de scri­i­to­rul Wil­liam Blac­ker în cur­tea bi­se­ri­cii for­ti­fi­ca­te de ce­le do­uă fe­mei ex­traor­di­na­re ale MET: fon­da­toa­rea Jes­si­ca (cu pă­lă­rie) și Ca­ro­li­ne, preșe­din­ta de azi a Fun­dați­ei (în dreapta).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.