Ther­me Bu­cu­rești: O oa­ză de va­ca­nță pe timp de toam­nă

National Geographic Romania - - Advertorial -

Toți ex­pe­rții în re­la­xa­re sunt de acord: me­lan­co­lia ca­re însoțește veni­rea din va­ca­nță es­te cel mai bi­ne com­bă­tu­tă de o altă va­ca­nță!

Da­că zi­le­le cal­de și înso­ri­te, mun­te­le și ma­rea sau ore­le nes­fârși­te de dis­tra­cție prin­tre va­luri par mult prea înde­păr­ta­te, Ther­me Bu­cu­rești ofe­ră, la doar câte­va mi­nu­te de zgo­mo­tul orașu­lui, at­mos­fe­ra și toa­te fa­ci­li­tăți­le pen­tru a ne bu­cu­ra de o zi per­fec­tă de va­ca­nță, in­di­fe­rent de gra­de­le din ter­mo­me­tru.

Ener­gie ca în va­ca­nță în fi­e­ca­re zi

Cei ca­re duc do­rul zi­le­lor pli­ne de ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că se pot bu­cu­ra în con­ti­nua­re de mo­da­li­tăți plă­cu­te și ine­di­te de a fa­ce mișca­re, fie că pre­fe­ră Aqua Gym, chiar și în va­rian­ta ma­ma + be­be, fie că pre­fe­ră o to­ni­fi­e­re mai pro­fun­dă, așa cum pot obți­ne la Aqua Sha­pe. Si­gu­re pen­tru ar­ti­cu­lații și cu un ra­port ex­ce­lent între re­zul­ta­te­le obți­nu­te și efor­tul re­si­mțit, ac­ti­vi­tăți­le pu­se la dis­po­ziție de Ther­me Bu­cu­rești în fi­e­ca­re zi, de la 9.30 la 23:30 sau chiar până la 24:00, înlo­cu­i­esc per­fect ti­pu­ri­le de mișca­re spe­ci­fi­ce ve­rii și va­ca­nței.

Sau­na Fest: Pri­mul fes­ti­val al sau­ne­lor din Ro­mânia

Lu­na oc­tom­brie le va adu­ce iu­bi­to­ri­lor de re­la­xa­re și răs­făț trei zi­le pli­ne în ca­re vor pu­tea ex­pe­ri­men­ta ce­le mai noi ri­tua­luri Auf­guss și în ca­re se pot bu­cu­ra de be­ne­fi­ci­i­le ulei­u­ri­lor ese­nția­le asu­pra mi­nții și cor­pu­lui. Ther­me Ther­moThe­ra­py es­te ve­de­ta fes­ti­va­lu­lui, o te­ra­pie stră­ve­che de înfru­mu­seța­re și întreți­ne­re să­nă­toa­să a te­gu­men­tu­lui, mo­da­li­ta­tea per­fec­tă de a re­a­du­ce la nor­mal ni­ve­lul do­pa­mi­nei, atât de scă­zut la sfârși­tul va­ca­nței. Cel mai ma­re și mai com­plex fes­ti­val al sau­ne­lor va in­clu­de 50 de ac­ti­vi­tăți di­fe­ri­te în fi­e­ca­re zi a pe­ri­oa­dei 5-7 oc­tom­brie și es­te ale­ge­rea per­fec­tă pen­tru cei ca­re duc do­rul zi­le­lor de li­niște, ar­mo­nie și răs­făț pen­tru trup și su­flet.

O plim­ba­re în Par­cu­ri­le Ther­me

Cel mai bun mod de a încheia o zi la Ther­me es­te o plim­ba­re în pri­me­le par­curi ur­ba­ne din Ro­mânia, fi­e­ca­re cu un con­cept și un de­sign unic și spec­ta­cu­los.

Par­cul Feng Shui, o oa­ză de ener­gie și un spec­ta­col de ve­ge­tație, stă la dis­po­ziția între­gii fa­mi­lii cu pes­te 120 de spe­cii pe­re­ne de plan­te și pes­te 40 de co­paci, toa­te aces­tea dis­tri­bu­i­te sub for­ma a opt gră­dini in­spi­ra­te de ce­le pa­tru ele­men­te ale vi­eții, dis­pu­se du­pă re­gu­li­le stră­ve­chi ale ar­mo­ni­ei din­tre om și na­tu­ră. Chi-ul, ener­gia po­zi­ti­vă uni­ver­sa­lă din ve­chea tra­diție chi­ne­ză, plu­tește ne­per­tur­bat în acest parc am­pla­sat în zo­na ex­te­ri­oa­ră Ga­la­xy.

Par­cul Pan­gea, un puz­zle imens de ve­ge­tație, re­dă li­niștea înce­pu­tu­lui de lu­me, de di­nain­te ca pă­mântul să ara­te așa cum îl știm astă­zi. Între­a­ga ar­hi­tec­tu­ră se in­spi­ră din ge­ne­za Ter­rei, din su­per-con­ti­nen­tul pa­le­o­zoic Pan­gea, reu­nind 12 spe­cii de ar­bori spec­ta­cu­loși, mi­ne­ra­le preți­oa­se și plan­te me­di­ci­na­le ca­re cal­me­a­ză, echi­li­bre­a­ză și tra­te­a­ză di­ver­se afe­cți­uni ale or­ga­nis­mu­lui. Ce­le no­uă con­ti­nen­te se com­ple­te­a­ză re­ci­proc în zo­na ex­te­ri­oa­ră The Palm.

Aștep­ta­rea ur­mă­toa­rei va­ca­nțe nu a fost ni­ci­o­da­tă mai plă­cu­tă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.