CORMORANUL CEL LACOM

National Geographic Romania - - Explorează | Păsări Din România - TEXT ȘI FOTO: HELMUT IGNAT

„CORMORANUL MĂNÂNCĂ până vo­mi­tă, apoi mănâncă din nou!”

Ace­as­tă per­ce­pție a oa­me­ni­lor plus fap­tul că pes­te 90% din hra­na lui sunt peștii l-au adus în po­ziția de prin­ci­pal ina­mic al pes­ca­ri­lor. Pa­re-se însă că vo­mi­tă doar atunci când e în pe­ri­col și nu mai poa­te de­co­la din cau­za greu­tății. Nici can­ti­ta­tea de hra­nă zil­ni­că nu e așa im­pre­si­o­nan­tă (600 g cormoranul ma­re, sub 400 g cormoranul mic), doar că, înmu­lți­tă cu nu­mă­rul pă­să­ri­lor din co­lo­nii, in­tră în con­flict cu in­te­re­se­le eco­no­mi­ce ale pes­ca­ri­lor lo­ca­li. Un stu­diu sue­dez a con­chis că im­pac­tul lor ar fi de cir­ca 10% din po­pu­lația de pește. În Ro­mânia, 240 de cor­mo­rani mici au con­su­mat într-un se­zon 2,4 to­ne de pește la ame­na­ja­rea pis­ci­co­lă Gârla Ma­re (267 ha). Însă cres­că­to­ri­i­le ata­ca­te de cor­mo­rani nu aște­ap­tă stu­di­i­le, do­tându-se cu tu­nuri an­ti­pă­sări ca­re doar si­mu­le­a­ză împușcă­tu­ri­le. Tra­diți­o­nal, cor­mo­ra­nii au su­fe­rit ce­le mai di­ver­se for­me de „re­pre­si­u­ne”, cum ar fi să fie le­gați de pi­ci­or și tri­miși din bar­ca pes­ca­ru­lui la vână­toa­re, de un­de se întorc cu peștii prea mari ca să tre­a­că de ine­lul din ju­rul gâtu­lui. El e în sta­re să adu­că și câte­va zeci de pești pe zi, fi­ind lă­sat să îi mă­nânce pe cei mici.

La noi, cormoranul-ma­re (Pha­la­cro­co­rax car­bo) nu­mă­ră cam 20.000 de pe­re­chi, iar cel mic (Mi­cro­car­bo pyg­meus), 11-14.000 de pe­re­chi – un pro­cent sem­ni­fi­ca­tiv din po­pu­lația eu­ro­pe­a­nă de până în 40.000 de pe­re­chi.

Co­lo­ni­i­le cor­mo­ra­nu­lui ma­re sunt vi­zi­bi­le de la de­păr­ta­re, fi­ind „vă­ru­i­te” cu un alb stră­lu­ci­tor (co­paci us­cați de ex­cre­men­te­le lor aci­de) și având un mi­ros greu de su­por­tat. Însă, spu­ne ghi­dul Ili­uță Go­e­an, în re­a­li­ta­te cor­mo­ra­nii sunt uti­li, prin­zând în pri­mul rând pești bol­na­vi, cu­rățând de pești mo­rți bă­lți­le se­ca­te și împi­e­di­când răs­pândi­rea bo­li­lor sau re­du­când po­pu­lați­i­le de pești in­va­zi­vi pre­cum te­mu­tul „so­mo­tei afri­can”.

Vână­tor su­bac­va­tic per­fect, cormoranul își ur­mă­rește pra­da și la câți­va me­tri adânci­me. De­se­ori poa­te fi vă­zut pe cren­gi sau stânci în po­ziția cla­si­că de us­ca­re, cu ari­pi­le întin­se, pen­tru că pe­na­jul său, cu­ri­os pen­tru o pa­să­re de apă, nu es­te im­per­me­a­bil. Du­pă ce a ajuns pe lis­te­le de spe­cii pro­te­ja­te, efec­ti­ve­le sa­le din Eu­ro­pa sunt în re­fa­ce­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.