Mi­si­u­nea ei: să con­ser­ve un eco­sis­tem pe­ri­cli­tat din Pa­na­ma. Cheia: co­la­bo­ra­rea cu co­mu­ni­ta­tea.

National Geographic Romania - - Spre Viitor - TEXT: LORI CUTHBERT FOTO: REBECCA HALE

Ruth Metzel, eco­log, cre­de că a gă­sit o ca­le de a sal­va un eco­sis­tem grav pe­ri­cli­tat: con­stru­i­rea de re­lații cu lo­cal­ni­cii. Ea stu­dia­ză de un de­ce­niu pă­du­ri­le tro­pi­ca­le us­ca­te – prin­tre ce­le mai ame­ni­nța­te de la tro­pi­ce – din pro­vin­cia pa­na­me­ză ru­ra­lă Los San­tos. Aco­lo, crește­rea in­ten­si­vă a vi­te­lor re­flec­tă ame­ni­nța­rea asu­pra pă­du­ri­lor din toa­tă ța­ra. Mu­lți fer­mi­eri, mândri de tra­diți­i­le lor, dar co­nști­e­nți că me­to­de­le de gos­po­dă­ri­re a te­re­nu­ri­lor tre­bu­ie schim­ba­te, vor să ia mă­suri.

Metzel a de­venit co­fon­da­toa­re a proi­ec­tu­lui Azue­ro Ear­th pen­tru a-i îndru­ma pe cei ca­re se ba­ze­a­ză cel mai mult pe eco­sis­te­mul pă­du­rii să trăias­că mai în ar­mo­nie cu el. „Cheia”, spu­ne ea, „e să co­mu­nici cu oa­me­nii în me­di­ul lor”. Azue­ro sta­bi­lește împreu­nă cu cres­că­to­rii de vi­te exact ce co­paci – spe­cii na­ti­ve și po­mi fruc­ti­feri – să plan­te­ze pe te­re­nu­ri­le lor și un­de. Pu­i­e­tul va for­ma un co­ri­dor ca­re să împros­pă­te­ze pă­du­rea și să re­vi­go­re­ze ha­bi­ta­tul fau­nei săl­ba­ti­ce, mai ales al mai­muței-păian­jen de Azue­ro, grav pe­ri­cli­ta­tă. Cei pes­te 5.000 de co­paci plan­tați din 2017 îi dau lui Metzel spe­ra­nțe mari pen­tru ace­as­tă me­to­dă.

Pen­tru a su­sți­ne proi­ec­tul Azue­ro, Metzel a pri­mit de la So­ci­e­ta­tea Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic o bur­să pen­tru a-i învăța pe meșteșu­ga­rii pa­na­me­zi să-și obți­nă în mod res­pon­sa­bil ier­bu­ri­le, se­mi­nțe­le și alte ma­te­ria­le din ca­re își cre­e­a­ză pro­du­se­le. Sco­pul fi­nal, spu­ne ea, e de a sto­pa de­gra­da­rea aces­tui eco­sis­tem pe­ri­cli­tat și de a-l ajuta să se re­fa­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.