NA­TU­RĂ MOARTĂ, CA VIE

National Geographic Romania - - Explorează | Trusa Cu Unelte - —CATHERINE ZUCKERMAN

TAXIDERMIA NU E PEN­TRU CEI SLABI DE ÎNGER. Pro­ce­sul pre­pa­ră­rii pi­ei­lor de ani­ma­le, con­si­de­rat de mu­lți o ar­tă, poa­te pre­su­pu­ne tăi­e­rea oa­se­lor cu fi­e­răs­trăul, ră­zu­i­rea țe­su­tu­ri­lor sau des­pi­ca­rea ure­chi­lor. De obi­cei, pi­e­lea se tă­bă­cește, se pu­ne pe un ma­ne­chin și se coa­se. Sco­pul es­te con­ser­va­rea ani­ma­lu­lui într-o for­mă „ca vie”, în scop edu­ca­tiv sau în amin­ti­rea unei vână­tori. Ti­mot­hy Bo­vard a con­ser­vat ne­nu­mă­ra­te spe­ci­me­ne ca ta­xi­der­mist al Mu­zeu­lui de Isto­rie Na­tu­ra­lă al Co­mi­ta­tu­lui Los Ange­les – dar une­le, spu­ne el, ră­mân ta­bu: „N-am să-mi împăi­ez ani­ma­le­le de com­pa­nie”.

1. Ră­zu­i­toa­re

Pre­pa­ra­rea pre­su­pu­ne su­bți­e­rea pi­eii – une­ori cu o ră­zu­i­toa­re, dar mai ade­sea cu un apa­rat de des­căr­nat.

2. Pi­le

Cu pi­le­le se sculp­te­a­ză ma­nual mușchii și alte de­ta­lii ana­to­mi­ce pe ma­ne­chi­ne din spu­mă.

3. Ascuți­tor din oțel

Acce­so­riu ese­nțial pen­tru la­me­le cuți­te­lor, ca­re tre­bu­ie să fie as­cuți­te.

4. Ochi fa­lși

Ochii de sti­clă, fo­lo­siți de mult în ta­xi­der­mie, au de­venit mai ve­ri­dici ca ni­ci­o­da­tă.

5. Instru­men­te de sculp­tat în lut

Unii ta­xi­der­miști fac un mo­del din lut ca ma­triță pen­tru ma­ne­chi­ne­le din spu­mă pe ca­re se mon­te­a­ză pi­ei­le.

6. Șu­bler

Pen­tru mă­su­ra­rea pă­rți­lor din pi­e­să sau din sculp­tu­ră.

7. Cuți­toaie

Instru­ment pen­tru ră­zu­i­rea mușchi­lor și a gră­si­mii de pe pi­e­le.

8. Pen­se­tă și unel­te fi­ne

Sar­ci­ni­le de­li­ca­te, ca aran­ja­rea pe­ne­lor, ne­ce­si­tă instru­men­te mici și mână si­gu­ră.

9. Foar­fe­ce

Ce­le cu ure­chi mari sunt mai bu­ne pen­tru des­căr­na­re în zo­na ochi­lor și alte lo­curi de­li­ca­te.

10. Exem­plar

Un pa­pa­gal-cu-frun­te­a­roșie ga­ta de împăiat.

11. Ae­ro­graf

Pen­tru re­co­lo­ra­rea zo­ne­lor cu pi­e­le ex­pu­să.

12. Agra­fe de păr

Pen­tru fi­xa­rea pe­ne­lor cât se usu­că pa­să­rea.

13. Cuți­te de ju­pu­it

La­ma as­cuți­tă fo­lo­sește la ju­pu­it, întors ure­chi­le pe dos și des­pi­cat bu­ze­le.

FOTO: MARK THIESSEN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.