Ame­ni­nța­te de lu­mea din afa­ră

ÎN PĂ­DU­RI­LE AMA­ZO­NI­E­NE DIN BRA­ZI­LIA ȘI PE­RU, MI­NE­RII, FER­MI­E­RII ȘI TĂI­E­TO­RII ILEGALI DE LEM­NE INVADEAZĂ TE­RI­TO­RI­I­LE UL­TI­ME­LOR PO­PU­LAȚII IZO­LA­TE.

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: SCOTT WALLACE ȘI CHRIS FAGAN FOTO: CHARLIE HAMILTON JAMES

Tri­bu­ri­le din Ama­zon.

Cinci fa­mi­lii awá din Pos­to Awá, un avan­post cre­at de age­nția gu­ver­nu­lui bra­zi­lian pen­tru afa­ceri in­di­ge­ne, au por­nit într-o ex­cur­sie de o noap­te în pă­du­re. Awá ca ei, ca­re trăi­esc în co­mu­ni­tăți sta­bi­le și că­ro­ra le lip­sește pă­du­rea — mai ales mem­brii mai în vârstă ca­re au cres­cut aco­lo — , fac aces­te in­cur­si­uni pen­tru a se re­co­nec­ta la mo­dul de viață tra­diți­o­nal. Bra­zi­lia și-a înce­put ac­tua­la po­li­ti­că de evi­ta­re a con­tac­tu­lui pen­tru gru­pu­ri­le in­di­ge­ne izo­la­te abia în 1987.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.