Pi­er­zând te­ren

În es­tul Ama­zo­nu­lui, ce­le mai mari pă­duri se­cu­la­re se gă­sesc în te­ri­to­rii in­di­ge­ne de­sem­na­te. Ex­ploa­ta­rea fo­res­ti­e­ră es­te in­ter­zi­să aco­lo, însă prac­ti­ca ame­ni­nță în con­ti­nua­re pă­du­ri­le și co­mu­ni­tăți­le in­di­ge­ne ca­re de­pind de ele, așa cum sunt ul­ti­me­le gru

National Geographic Romania - - Octombrie | Scrisoare De La Editor -

Des­pă­du­ri­rea

Des­pă­du­ri­rea în Ama­zo­nul bra­zi­lian s-a re­dus cu 84% între 2004 și 2012, dar pro­gre­sul a înce­ti­nit de când gu­ver­nul a re­la­xat res­tri­cți­i­le cu pri­vi­re la de­frișa­re, mai ales pen­tru agri­cul­tu­ră și crește­rea ani­ma­le­lor.

Mi­na Ca­ra­jás

O ca­le fe­ra­tă lun­gă de 900 de ki­lo­me­tri, ca­re le­a­gă cea mai ma­re ex­ploa­ta­re de su­pra­față a fi­e­ru­lui de por­tul oce­a­nic São Luís, tre­ce pe lângă Te­ri­to­ri­ul Indi­gen Ca­ru.

Avan­pos­tu­ri­le age­nți­ei FUNAI

FUNAI, age­nția Bra­zi­li­ei ca­re se ocu­pă de in­di­geni din 1967, a înfi­i­nțat pos­turi de te­ren pen­tru a spri­jini gru­pu­ri­le con­tac­ta­te re­cent, ofe­rind ser­vi­cii me­di­ca­le și pro­te­cție împo­tri­va pre­si­u­ni­lor din ex­te­ri­or. Ma­jo­ri­ta­tea awá s-au sta­bi­lit în avan­pos­turi.

In­cen­di­i­le de pă­du­re

În pă­du­ri­le us­ca­te se­zo­ni­er, in­cen­di­i­le pu­se in­te­nți­o­nat – pen­tru agri­cul­tu­ră și crește­rea ani­ma­le­lor sau pen­tru a as­cun­de ex­ploa­ta­rea fo­res­ti­e­ră ile­ga­lă – pot ar­de ne­con­tro­lat. Sep­tem­brie 2017 a fost cea mai rea lu­nă înre­gis­tra­tă în ce­ea ce pri­vește in­cen­di­i­le în Ama­zo­nul bra­zi­lian.

LAUREN E. JAMES, NGM; KELSEY NOWAKOWSKI. SUR­SE: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA); LOUIS FORLINE, UNI­VER­SI­TA­TEA NEVADA, RENO; HANSEN/UMD/GOOGLE/ USGS/NASA; SUR­VI­VAL INTER­NA­TI­O­NAL; COLABORATORI © OPENSTREETMAP, DISPONIBIL SUB LICENȚĂ OPEN DATABASE:FI­RE INFORMATION FOR RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (FIRMS)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.