Bo­găție pus­tie în Ța­ra Oașu­lui

National Geographic Romania - - Sumar -

Și eu cred că pa­ra­di­sul nu e de­cât o pe­re­che no­uă de oche­lari… Și că per­spec­ti­ve cu ade­vă­rat mai bu­ne tind să vi­nă la pa­chet doar cu di­op­tri­i­le unei edu­cații mai bu­ne. Spe­ra­nțe­le me­le pen­tru schim­ba­rea la față a Ro­mâni­ei se le­a­gă și de câti­mea din­tre cei ple­cați la mun­că și edu­cați la va­lo­ri­le oc­ci­den­tu­lui ca­re ar ale­ge să re­vi­nă aca­să. Da­că lu­na tre­cu­tă am de­di­cat ar­ti­co­lul de co­per­tă Mi­ra­co­lu­lui de la Vis­cri pen­tru a ară­ta că du­pă par­ti­tu­ra unui proi­ect bi­ne gândit te poți re­a­li­za și-n ța­ra ta, acum schim­băm to­tal ma­ca­zul și mer­gem în nor­dul ță­rii să ve­dem ce se întâmplă cu un stup de un­de ple­a­că mai toa­tă al­bi­na lu­cră­toa­re. Vom păși prin­tre vi­le­le somp­tu­oa­se din Bi­xad, Cer­te­ze sau Că­măr­za­na, un­de poți să nu ve­zi ți­pe­nie de om 10 luni pe an. Sunt doar câte­va din vreo 15 sa­te ce reînvie doar în au­gust și de Cră­ci­un, când lo­cal­ni­cii re­vin aca­să din Fra­nța în va­ca­nță. Ne e ghid an­tro­po­lo­ga Oa­na Ivan, ca­re în ul­ti­mii doi ani s-a întors re­pe­tat în Ța­ra Oașu­lui pen­tru a stu­dia re­sor­tu­ri­le mi­grați­ei din­tr-o zo­nă un­de cir­ca 80% din po­pu­lație a ales ca­lea străi­nă­tății.

Du­pă stu­dii în SUA, au­toa­rea Oa­na Ivan a avut ea însăși de lup­tat pen­tru a se rein­te­gra în Ro­mânia. Fo­to­gra­ful Re­mus Ți­plea es­te un fost emi­grant ile­gal ca­re de vreo ze­ce ani do­cu­men­te­a­ză în ima­gini zo­na Oașu­lui. Po­ves­tea lor de la pa­gi­na 34 ara­tă cum, de vreo su­tă de ani, oșe­nii au tot ple­cat – la pă­du­re în in­ter­be­lic, la mun­că prin ța­ră, la „râtaș” în co­mu­nism și pes­te gra­nițe du­pă 1989.

Si­tuația ile­ga­lă a ce­lor ple­cați, dar și ni­si­pu­ri­le mișcă­toa­re ale gu­ver­nă­ri­lor din Ro­mânia i-au fă­cut să-și chel­tu­ie ba­nii pe sin­gu­rul lu­cru si­gur: ca­sa fa­mi­li­ei. Vi­le­le din anii 2000 au fost con­stru­i­te când cre­de­au că mi­grația es­te încă o mo­dă ca­re vi­ne si tre­ce…

Dar ui­te că n-a tre­cut. Du­pă in­te­gra­rea în UE și drep­tul le­gal de mun­că, au înce­put să ple­ce ma­siv și fe­mei­le și co­pi­ii. S-a per­ma­nen­ti­zat ast­fel o stra­te­gie ca­re fu­se­se inițial gândi­tă pe ter­men scurt, lă­sând în ur­mă sa­te între­gi de vi­le pus­tii.

Sun­tem pe lo­cul 2 în lu­me în to­pul mi­grați­ei, du­pă Si­ria cea des­fi­gu­ra­tă de răz­boi. Pes­te 17% din­tre ro­mâni trăi­esc și mun­cesc pes­te ho­ta­re. Și asta-i cu toa­te re­le­le pe ter­men lung ce au prins să vi­nă pe ca­pul Ro­mâni­ei oda­tă ce a fost des­chi­să Cu­tia Pan­do­rei: de­po­pu­la­re, de­pen­de­nță de ba­nii tri­miși din afa­ră, dez­vol­ta­re pe­ri­cli­ta­tă, he­mo­ra­gie de pro­fe­si­o­niști etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.