CÂNTECUL LEBEDEI MU­TE

National Geographic Romania - - Explorează - TEXT ȘI FOTO: HELMUT IGNAT

LEGENDA, PRELUATĂ în di­fe­ri­te for­me de Esop, Ovi­diu sau Sha­kes­pe­a­re, spu­ne că le­bă­da e mu­tă până în cli­pe­le di­nain­tea mo­rții, când înce­pe să cânte. E atât de îndu­i­oșă­tor, încât po­ves­tea a de­venit me­ta­fo­ra ca­re des­crie ges­tul cre­a­tor fi­nal al unui ar­tist. În re­a­li­ta­te, le­bă­da mu­tă (le­bă­da-de-va­ră, mu­te swan în en­gle­ză, Cyg­nus olor în la­ti­nă) nu es­te nici mu­tă, nici nu cântă în pra­gul mo­rții. E doar foar­te tă­cu­tă, scoțând rar su­ne­te, și atunci une­le de­loc în ar­mo­nie cu ele­ga­nța pe ca­re o afișe­a­ză. În schimb, zbo­rul ei pro­du­ce un su­net foar­te spe­cial și e o de­lec­ta­re să au­zi o le­bă­dă (cu atât mai mult un stol) tre­când pe dea­su­pra ta, la joa­să înă­lți­me. Es­te o pa­să­re re­la­tiv grea, de 9-12 kg, dar grați­oa­să. Ele­gan­tă (prin com­pa­rație, gre­oi­ul pe­li­can cântă­rește 10 kg), cu o an­ver­gu­ră a ari­pi­lor de până la 2,4 m și un gât lung, cur­bat în for­mă de S când plu­tește pe apă. Când do­uă le­be­de se apro­pie una de ce­a­lal­tă, ce­le do­uă S-uri for­me­a­ză ima­gi­nea unei ini­mi, po­tri­vi­tă cu fap­tul că, în ma­re par­te, for­me­a­ză pe­re­chi pe viață. În zbor și în timp ce își cau­tă hra­na sub apă, își ți­ne gâtul drept. Pro­fi­tând de încăl­zi­rea cli­mei, cea mai ma­re par­te din ce­le câte­va mii de exem­pla­re din Ro­mânia nu mai mi­gre­a­ză, ră­mânând să înfrun­te ier­ni­le aici. Lor li se adau­gă alte mii de le­be­de so­si­te din nord și est, ast­fel că la noi în ța­ră sunt mai mul­te le­be­de-de-va­ră iar­na de­cât va­ra.

Da­că nu ier­nea­ză în Do­bro­gea, pe la­cu­ri­le să­ra­te sau chiar pe ma­lul mă­rii, sau nu aleg seg­men­te de râu ca­re nu înghe­ață, ele pot ră­mâne cap­ti­ve în ghețuri atunci când tem­pe­ra­tu­ri­le scad brusc, de­venind o pra­dă si­gu­ră. Chiar și fă­ră să fie prin­se în ghe­ață, fri­gul și lip­sa de hra­nă le slă­besc și le fac vul­ne­ra­bi­le. Pro­fi­tă de acest lu­cru in­di­vi­zi ca­re con­si­de­ră pi­ep­tul gă­tit de le­bă­dă o de­li­ca­te­să pen­tru ca­re me­ri­tă să încal­ce le­gea, ce pro­te­je­a­ză spe­cia în Ro­mânia.

Le­be­de-de va­ră ado­les­cen­te, cu pe­na­jul încă brun, se hârjo­nesc în apă. Deși par o pre­ze­nță fa­mi­lia­ră, po­pu­lația eu­ro­pe­a­nă e re­la­tiv mi­că (până în 120.000 de pe­re­chi cu­i­bă­ri­toa­re). În săl­bă­ti­cie sunt ti­mi­de, în schimb, po­pu­le­a­ză cu mi­i­le par­cu­ri­le ur­ba­ne din Eu­ro­pa, un­de com­por­ta­men­tul lor de­vi­ne aproa­pe do­mes­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.