CE CO­NȚI­NE UN BUR­GER DE LEGUME ÎN SÂNGE?

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Impos­si­ble Bur­ger (ilus­trat la pa­gi­ni­le 52-53) es­te fă­cut din pro­tei­ne din grâu și car­to­fi, ulei de co­cos și alte in­gre­di­en­te, in­clu­siv hem de­ri­vat din droj­die, ca­re îl fa­ce să pa­ră în sânge. Amin­tind con­se­ci­nțe­le eco­lo­gi­ce ale pro­du­cți­ei in­dus­tria­le de car­ne, com­pa­ni­i­le din spa­te­le bur­ge­ri­lor ve­ge­ta­li su­sțin că pro­ble­ma nu es­te car­nea, ci car­nea de la ani­ma­le. „Noi cre­dem că, într-un fel, in­ven­tăm car­nea”, spu­ne Jes­si­ca Appel­gren, de la Impos­si­ble Foods. „Ne aflăm la ni­ve­lul mo­le­cu­lar, încer­când să ne dăm se­a­ma ce anu­me fa­ce car­nea să fie car­ne și re­con­sti­tu­ind asta din reg­nul ve­ge­tal.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.