SILICON VALLEY PERTURBĂ MODUL ÎN CA­RE MÂNCĂM

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ela­bo­rat de lu­cră­to­rii din hi­gh-te­ch aflați în cău­ta­rea unui ali­ment hră­ni­tor și efi­ci­ent, Soy­lent și-a fă­cut de­bu­tul în 2013, fi­ind co­mer­cia­li­zat ca un înlo­cu­i­tor mo­dern și eco­lo­gic al hra­nei tra­diți­o­na­le. În 2016, însă, com­pa­nia a tre­bu­it să-și re­tra­gă pul­be­rea și ba­toa­ne­le ali­men­ta­re atunci când cli­e­nții au ra­por­tat ca­zuri de vo­mă și dia­ree. Iar un an mai târziu, Ca­na­da a in­ter­zis Soy­lent pen­tru ne­res­pec­ta­rea ce­ri­nțe­lor le­ga­le pen­tru înlo­cu­i­to­rii de hra­nă. Însă po­pu­la­ri­ta­tea pro­du­su­lui a cres­cut, iar acum es­te dis­po­ni­bil în ma­ga­zi­ne pre­cum 7-Ele­ven și Wal­mart.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.