Un­de va crește ni­ve­lul apei

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ba­ra­jul Ilı­su es­te prin­tre ce­le mai mari din­tre ce­le 29 de ba­ra­je pla­ni­fi­ca­te, ca­re al­că­tu­i­esc ba­za unui proi­ect de in­fras­truc­tu­ră de de­ce­nii în Tur­cia. Când ba­ra­jul va fi ter­mi­nat, se pre­co­ni­ze­a­ză că 10,4 mii de mi­liar­de de li­tri de apă vor inun­da 300 de ki­lo­me­tri pă­trați de te­ren de-a lun­gul Ti­gru­lui, in­clu­siv orășe­lul Ha­san­keyf, un ve­chi po­pas de pe Dru­mul Mă­tă­sii, încă plin de an­ti­chi­tăți și de sem­ni­fi­cații is­to­ri­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.